تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۹۵-۵۰۴

عنوان فارسی تعیین میزان DMFT در دانش‌آموزان ۱۱-۷ ساله شیراز و ارتباط آن با میزان فلوراید در آب آشامیدنی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی (WHO یا World health organization) و فدراسیون بین‌المللی دندانپزشکی (FDI یا Federation dentaire internationale) کاهش شاخص DMFT (Decayed- missing- filled- teeth) کمتر از 1 است. توصیه این مراجع بر آن است که شاخص DMFT به طور دوره‌ای مورد بررسی قرار گیرد. هدف از انجام این طرح، تعیین شاخص DMFT در دانش‌آموزان 11-7 ساله و ارتباط آن با میزان فلوراید در آب آشامیدنی شهر شیراز بود. روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- تحلیلی بود. تعداد 760 دانش‌آموز برای محاسبه شاخص DMFT در چهار ناحیه آموزش و پرورش شیراز و تعداد 75 نمونه آب جهت تعیین میزان فلوراید آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از ایستگاه‌های تأمین کننده آب شرب شیراز و آب شرب مدارس انجام گردید. فلوئور آب با روش اسپادنز و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل U2000-DR تعیین گردید. جهت تعیین DMFT ابتدا مدارس به روش خوشه‌ای و دانش‌آموزان به روش تصادفی انتخاب گردید و سپس معاینه افراد مورد مطالعه و تکمیل فرم مخصوص، توسط بهداشت‌کار دهان و دندان انجام گرفت. یافته‌ها: میانگین غلظت فلوراید آب شرب شیراز 69/0 l/mg و شاخص DMFT 935/0 بود. بیشترین و کمترین مقدار میانگین DMFT در ناحیه 4 و 1 به ترتیب برابر 35/1 و 47/0 بود. مقدار میانگین DMFT در دختران و پسران مساوی و برابر 93/0 به دست آمد. ارتباط معنی‌داری بین مقدار DMFT و گروه‌های مختلف سنی دیده نشد (05/0 < P). بیشترین مقدار M (دندان کشیده شده) مربوط به گروه سنی 8 سال با میانگین 42/2 بود. میانگین DMFT در نواحی 3 (26/1) و 4 (35/1) تفاوت معنی‌داری با میزان میانگین این شاخص در نواحی 2 (47/0) و 1 (65/0) داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: مقدار شاخص DMFT در دختران و پسران در این مطالعه یکسان به دست آمد که این شاخص برابر 935/0 بود و از میانگین قبلی به دست آمده در شیراز در سال 1375 (9/2 = DMFT) بسیار کمتر شده بود. هر چند که میانگین میزان فلوئور آب شرب شیراز کمتر از حد استاندارد بود، اما با توجه به بهبود رعایت بهداشت دهان و دندان در خانواده‌ها، میانگین این شاخص در دانش‌آموزان مورد مطالعه در شیراز از 1 کمتر بود. واژه‌های کلیدی: فلوئور، DMFT، آب شرب، دندان، ایران  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determining the Rate of Decay, Missing or Filled Teeth in Students Aged 7 to 11 Years in Shiraz, Iran, and its Association with Amount of Fluoride in Drinking Water
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the goals of the World Health Organization (WHO) and World Dental Federation (WDF) is declining the decay, missing or filled teeth (DMFT) index in people under 12 years down to the level of 1. The present study aimed to determine the DMFT index in 7 to 11-year-old students and its association with the amount of fluoride in drinking water in Shiraz, Iran. Methods: This was a cross-sectional, descriptive study. It has been performed over 760 students in order to measuring the DMFT index in the four educational districts of Shiraz in 2010. 75 water samples were taken to determine the amount of fluoride. The water samples were taken from water networks supply including the four different educational districts. Fluoride in the water was determined by SPADNS method. Schools and students were selected by cluster and random sampling methods, respectively. Then examination of students was performed by the dental hygienist. Findings: The average concentration of the fluoride in Shiraz was 0.69 mg/l and DMFT index was 0.935. The maximum rate of DMFT was in the average of 1.35 which was in the 4th district and the minimum amount was in the 1st district with the average of 0.47. The rate of DMFT in girl and boys has been equal with the average of 0.93. There was no statistically significant association between the amount of DMFT and age of different groups (P > 0.05). The most amount of missing teeth (pulled out tooth) has been related to the age group 8 with the average DMFT 2.42. The average DMFT in the 3rd and 4th district were 1.26 and 1.35, respectively, showing a statistically significant difference with the amount of DMFT in the 1st and 2nd district averaged 0.47 and 0.65(P < 0.001). Conclusion: Average DMFT index in the present study was 0.935 which was much lower than before. Although the average amount of fluorine in Shiraz drinking water is lower than the standard, it is still less than one by improving oral hygiene the average DMFT index of students in Shiraz
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fluoride, Drinking water, Tooth, Shiraz

نویسندگان مقاله منصوره دهقاني |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

رضوان عمراني |
کارشناس، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

حسن هاشمي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/757
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات