تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۸۴-۴۹۴

عنوان فارسی بررسی وضعیت تغذیه و ترکیب بدن اعضای تیم‌های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات گوناگون نشان دادهﺍند که دریافت ناکافی و نامتعادل مواد مغذی بر اجرای صحیح حرکات ورزشی تأًثیر منفی می‌گذارد و باعث کاهش کارایی جسمانی ورزشکاران می‌گردد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت تغذیه و ترکیب بدن دختران دانشجوی ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.  روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 38 دختر دانشجوی تیمﻫای ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. دادهﻫای عمومی با استفاده از پرسش‌نامهﻫای فرم اطلاعات عمومی و اندازهﮔیریﻫای تن سنجی جمع‌آوری شد و دادهﻫای دریافت غذایی به وسیله ثبت غذایی سه روزه تعیین گردید. بررسی دادهﻫا با استفاده از نرم‌افزارﻫای SPSS نسخه 16 و FPII (Food processor II) انجام گرفت. یافته‌ها: در افراد مورد بررسی با میانگین سنی 7/21 سال، میانگین دریافت انرژی، پروتئین، کربوهیدرات و چربی در حدود مقادیر توصیه شده DRI (Dietary reference intakes) بود؛ پروتئین، کربوهیدرات و چربی به ترتیب 6/14، 8/56 و 6/28 درصد از کل انرژی دریافتی روزانه را تشکیل می‌داد. میانگین دریافت فیبر (g/d 8/15) پایینﺗر از مقدار توصیه شده DRI بود. در بین ریز مغذیﻫا، میانگین دریافت پانتوتنیک اسید، فولات، کلسیم و منیزیم کمتر؛ پیرودوکسین، 12B و  روی مطابق و ویتامین‌های A، E، C، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، آهن، فسفر و سلنیوم بیش از مقادیر توصیه شده DRI بود. میانگین BMI (Body mass index) 2m/kg 6/2 ± 7/20، میانگین WHR (Waist to hip ratio) 03/0 ± 74/0، میانگین TSF (Triceps skin fold) mm 7/4 ± 08/18 و میانگین چربی بدن 2/7 ± 3/25 درصد بود. نتیجه‌گیری: مشکل اصلی در رژیم غذایی ورزشکاران مورد مطالعه، دریافت فیبر پایین و کمبود دریافت پانتوتنیک اسید، فولات، کلسیم و منیزیم بود. واژه‌های کلیدی: وضعیت تغذیه، ترکیب بدن، ورزشکار  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessing the Nutritional Status and Body Composition of Female Athletic Students in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2011
چکیده انگلیسی مقاله Background: Different studies have shown that inadequate and unbalanced intake of nutrients including micronutrient and macronutrient, have negative effects on exercise performance and optimal ability; besides, it decreases physical efficiency in athletes. The present study aimed to assess the nutritional status and body composition of female athletic students in Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran). Methods: This descriptive cross-sectioned study was carried out on 38 subjects of sport teams in Isfahan University of Medical Sciences. General characteristics were collected using questionnaires and performing anthropometric measures. Dietary information was assessed using 3-day food record. Data were analyzed using Food Processor II (FP II). Findings: In study subjects, the average intake of energy, protein, carbohydrate and fat was according to dietary reference intakes (DRI); protein, carbohydrate and fat constituted 14.6%, 56.8% and 28.6% of total energy, respectively. Average intake of fiber (15.8 g/d) was lower than the recommended DRI. Among micronutrients, average intake of pantothenic acid, folate, calcium and magnesium was lower than, vitamin ,  and zinc, vitamin A, E, C, thiamine, riboflavin, niacin, iron, phosphorus and selenium was higher than the recommended DRI. Average body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), triceps skin fold (TSF) and body fat was 20.7 ± 2.6, 0.74 ± 0.03, 18.08 ± 4.7mm and 25.3 ± 7.2, respectively. Conclusion: The findings of the study indicated that the main problem in these athletes was low level intake of fiber, unbalanced intake of some micronutrients and inadequate intake of pantothenic acid, folate, calcium and magnesium. However, level of energy intake, percentage of energy produced by each macronutrients and also anthropometric data were in normal ranges.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nutritional Status, Body Composition

نویسندگان مقاله رضا غياثوند |
استاديار، مركز تحقيقات امنيت غذايي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فهيمه اکبري |
دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه شهريارزاده |
دانشجوي كارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم حاجي شفيعي |
دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه حشمتي |
دانشجوي كارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا درويشي |
دانشجوي كارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/748
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات