تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۴۱-۴۴۸

عنوان فارسی پیشگیری از خودکشی در کشورهای در حال توسعه: موضوعی در اولویت
چکیده فارسی مقاله خودکشی به معنای خاتمه بخشیدن به زندگی با قصد و اراده می‌باشد که بر اساس شواهد موجود، در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. هدف از نگارش مقاله مروری حاضر، شناخت الگوهای موجود خودکشی در این قبیل کشورها و ارایه رهیافت‌های پیشگیرانه‌ مناسب می‌باشد. در سال 1391 موتور جستجوی Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) با بررسی واژگان Suicide، Prevention و Developing countries در عنوان مقالات، مورد جستجو قرار گرفت. در مرحله بعد، با تغییر در شیوه جستجو و همچنین با بهره‌گیری از منابع مورد استفاده در مقالات به دست آمده، نهایت دقت به عمل آمد تا مرتبط‌ترین و به‌روزترین مقالات، مورد استفاده این مطالعه مروری قرار گیرند. بخش عمده‌ای از افزایش خودکشی در کشورهای در حال توسعه، در بین جوانان و به ویژه زنان جوان ازدواج کرده رخ می‌دهد. متأسفانه با وجود این افزایش، توجه لازم به این پدیده در کشورهای در حال توسعه صورت نمی‌پذیرد. از آن‌ جایی که الگوی رخداد خودکشی به شدت تابع شرایط فرهنگی هر جامعه‌ای می‌باشد، با شناخت دقیق موارد رخ داده، می‌توان نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های پیشگیری از خودکشی همت گماشت. بر این اساس، رهیافت‌های پیشگیری از خودکشی باید از رویکردی مبتنی بر جمعیت برخوردار باشد و هر سه سطح پیشگیری را در بر گیرد. واژه‌های کلیدی: خودکشی، الگو، کشورهای در حال توسعه، رهیافت‌های پیشگیری  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Suicide Prevention in Developing Countries: A Prioritized Requirement Issue
چکیده انگلیسی مقاله Suicide means deliberately ending life that according to the existing evidence is increasing within the developing countries. The present review study aimed to determine the current patterns of suicide in the mentioned countries and to provide relevant prevention strategies. In 2012, the PubMed search engine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) was searched using terms "suicide", "prevention" and "developing countries", which should appear in the title of the articles. In the next step and by changing the search strategy and studying the references of the retrieved papers, it was tried to determine the most relevant and up-to-dated articles for this review study. The retrieved papers have highlighted that the majority of increasing suicides have been occurred among youths, especially young married women in developing countries. Despite this increase, there is not enough attention to this phenomenon in developing countries. Since the pattern of suicide is heavily affected by the cultural situations of each society, it would be possible to prevent this phenomenon by collecting and analyzing precise information regarding existing suicide patterns. As a result, prevention strategies should be population-based and cover all three levels of prevention.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن رضاييان |
استاد، گروه اپيدميولوژي، دانشكده پزشكي، مركز تحقيقات محيط كار، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، کرمان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/737
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات