تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۶؛ ۱۳۹۲، صفحات ۶۴۸-۶۵۵

عنوان فارسی شیوع خشونت‌های خانگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خشونت‌های خانگی رایج‌ترین شکل خشونت علیه زنان می‌باشد که تأثیر منفی بر سایر اولویت‌های بهداشتی مهم مانند سلامت مادران، تنظیم خانواده، پیشگیری از بیماری‌ها و بهداشت روان دارد و حتی سلامت کودکان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. با در نظر داشتن این مهم که شیوع این سوء رفتارها در شهرهای مختلف کشور به لحاظ دارا بودن خصوصیات ویژه فرهنگی متفاوت می‌باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف، تعیین شیوع خشونت‌های خانگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر اصفهان انجام شد. روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 900 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان صورت گرفت. روش نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت خوشه‌ای بود. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر شش بخش (مشخصات فردی، سوء رفتار جسمی، سوء رفتار کلامی، سوء رفتار مالی، علل سوء رفتار و سوء رفتار روانی- عاطفی) و از رابطین مراکز بهداشتی- درمانی جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 11 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 05/11 ± 1/34 سال و شیوع خشونت در زنان مورد مطالعه 44/34 درصد بود. در این مطالعه بین سن زنان و اعمال خشونت کلامی و مالی از جانب همسرانشان ارتباط آماری معنی‌داری دیده شد (05/0 > P). همچنین زنان با تعداد فرزند بیشتر، بیش از سایرین مورد خشونت مالی قرار گرفته بودند (001/0 > P). بین سن هنگام ازدواج با خشونت روانی- عاطفی و خشونت مالی ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (01/0 > P). در این مطالعه زنان با سطح تحصیلات کمتر بیش از سایرین خشونت‌های کلامی و مالی را تجربه کرده بودند (001/0 > P). همچنین بین ابتلا به بیماری‌های روانی و انواع خشونت‌ها ارتباط آماری معنی‌داری دیده شد (01/0 > P). نتیجه‌گیری: آموزش و آگاه‌سازی زنان و مردان مهم‌ترین گام در پیشگیری و کاهش موارد خشونت علیه زنان است. ارایه برنامه‌های آموزشی مناسب با هدف ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه؛ به طوری که بتوانند میان فرهنگ صحیح و بالنده ملی و مذهبی و سنت‌های غلط جاری زمینه‌ساز خشونت و صدمات جسمی و روحی تفاوت قایل شوند، ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی : خشونت‌های خانگی، زنان شهر اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Prevalence of Domestic Violence and the Affecting Factors among Women in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Domestic violence is the most common type of violence against women. It negatively affects health issues such as maternal health, family planning, prevention of diseases and mental health; even children's health can also be affected. The prevalence of this violence in various communities in terms of having the special characteristics of cultural differences is not the same. This study aimed to determine the prevalence of domestic violence and factors affecting it among women in Isfahan, Iran. Methods: This cross-sectional study was performed on 900 women referred to health centers of Isfahan selected by cluster sampling method. For data collection, a researcher-made questionnaire consisted of six sections (individual characteristics, physical abuse, verbal abuse, financial abuse, causes of abuse, and psychological-emotional abuse) was used. Data collection was done by voluntary workers in health centers and data were analyzed by SPSS software. The significance level of 0.05 was considered. Findings: The mean age of women was 34.1 ± 11.05 years and the prevalence of violence against them was 34.44%. A significant relationship between the age and verbal and economic violence against women by their husbands was seen (P < 0.05). Also, economic violence was higher among women with more children (P < 0.001). There was a significant relationship between age at marriage and emotional and economic violence (P < 0.010). Women with lower educational level experienced more verbal and economic violence than others (P < 0.001). Also, there was a significant relationship between mental illness and all type of violence (P < 0.010). Conclusion: Educate and inform women and men is the most important step in preventing and reducing violence against women. Providing appropriate educational programs to promote community awareness to distinct between the thriving culture and wrong traditions by them may seem necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Domestic violence, Women, Isfahan, Iran

نویسندگان مقاله الهام حاج صالحي |
کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي‌راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ناهيد معظم |
کارشناس، دانشکده تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ناهيد عزيزي |
کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مليحه طيباني |
کارشناس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مهنوش رئيسي |
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

سيد همام‌‌الدين جوادزاده |
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1190
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات