تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۶؛ ۱۳۹۲، صفحات ۶۲۰-۶۲۹

عنوان فارسی بررسی عادات تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اتخاذ رفتارهای مطلوب تغذیه‌ای یک بخش اصلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است که می‌تواند به پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از بیماری بیانجامد. شواهد نشان می‌دهد که بهبود عادات و رفتارهای تغذیه‌ای می‌تواند به کنترل دیابت کمک نماید. این مطالعه با هدف، تعیین عادات تغذیه‌ای دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 طراحی و اجرا گردید. روش‌ها: مطالعه توصیفی حاضر بر روی480 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که بیماری آن‌ها توسط پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران به تأیید رسیده بود با روش تصادفی در دسترس انجام گرفت. در این مطالعه از پرسش‌نامه‌ای دو قسمتی شامل اطلاعات وخصوصیات فردی بیماران و مرتبط با بیماری اخذ شد. جهت سنجش عادات تغذیه‌ای و ابعاد آن در دیابت در این بیماران از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد که با استفاده از 51 سؤال، 4 بعد مختلف عادات تغذیه‌ای در دیابت را در بیماران مبتلا اندازه‌گیری می‌نمود. این ابزار شامل 4 سؤال کلی در مورد عادات تغذیه‌ای، 12 سؤال مقیاس اطلاعات عمومی در دیابت، 6 سؤال در مورد برنامه‌ریزی، خرید و آماده کردن غذا، 17 سؤال در مورد عادات صرف غذا و 12 سؤال در مورد حمایت خانواده در عادات تغذیه‌ای در دیابت بود. جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده این مطالعه در یک مقطع زمانی و در چهار بیمارستان تابعه دانشگاه در سال 1391 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده گردید و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 53/11 ± 96/59 سال بود. بیشترین و کمترین میانگین امتیاز ابعاد چهارگانه ابزار سنجش عادات تغذیه‌ای در دیابت به ترتیب مربوط به ابعاد تأثیر خانواده بر عادات تغذیه‌ای (3/14 ± 72/64) و عادات خوردن غذا (13/12 ± 27/52) بود. در ابعاد مختلف این پرسش‌نامه مواردی از جمله توجه به برچسب مواد غذایی از نظر نوع و میزان کالری، توجه به صرف منظم وعده‌های اصلی و میان وعده‌های غذایی و دریافت حمایت از سوی خانواده بیشترین میانگین و انحراف معیار را کسب نمود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می‌گردد، به منظور ارتقای دانش و اتخاذ رفتارهای تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مداخلات تئوری محور با هدف اصلاح عادات خوردن غذا طراحی و اجرا گردد. به نظر می‌رسد جلب مشارکت خانواده‌های بیماران مبتلا به دیابت به عنوان عوامل قادر کننده بتواند دستیابی به این هدف را تسهیل نماید. واژه‌های کلیدی: عادات تغذیه‌ای، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، خانواده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessing the Dietary Habits among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Referee to Tehran University of Medical Sciences Affiliated Hospitals, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Desirable dietary behavior adaption is one of the main parts among type 2 diabetes mellitus which can result in preventing and decreasing disease complications. Evidence revealed that improving dietary habits and behaviors can be helpful in diabetes control. This study aimed to assess dietary habits among patients with type 2 diabetes mellitus referee to Tehran University of Medical Sciences affiliated hospitals, Iran, in 2012. Methods: In this descriptive study, 480 patients with type 2 diabetes mellitus were enrolled by convenience sampling method. The used questionnaire study included socio-demographic aspects; besides, a 51-items self-report instrument was used containing four general questions about dietary habits and four subscales reflecting domains including general diabetes information (12 items), planning, shopping, and preparing meals (6 items), eating meals (17 items) and family influence on dietary habits (12 items). Data collection was conducted in four selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Findings: Mean age of participants was 59.96 ± 11.53 years. Mean scores of 'general diabetes information', 'planning, shopping, and preparing meals', 'eating meals' and 'family influence on dietary habits' were 53.72 ± 19.83, 57.31 ± 23.82, 52.27 ± 12.13, and 64.72 ± 14.3, respectively. 'Family influence on dietary habits' was highlighted as the most important domain in dietary habits instrument. In various domains of the questionnaire, food labeling, type and amount of meals calories, attention to eat regular main meals and snack, obtaining perceived support from family achieved the highest mean score. Conclusion: We suggest planning and implementation of theory-based intervention programs aimed to do eating habits modifications in order to improve knowledge and dietary behaviors adopting among patients with type 2 diabetes mellitus. It seems that patient;s family participation, as enabling factors, can facilitate the aim.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dietary Habits, Type 2 Diabetes Mellitus, Family &,nbsp

نویسندگان مقاله آذر طل |
دکتري تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

سيما اسماعيلي شهميرزادي |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

کمال اعظم |
استاديار، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

بهرام محبي |
استاديار، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

احمد ساعدي |
استاديار، گروه تغذيه و بيوشيمي، دانشکده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

رويا صادقي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1212
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات