تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۶؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۸۷-۵۹۳

عنوان فارسی بررسی میزان آگاهی و باور دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان در خصوص استعمال سیگار و مضرات آن و شیوع مصرف سیگار در بین آنان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از رفتارهای غیر بهداشتی که سلامتی افراد جامعه را به خطر می‌اندازد و هزینه‌های قابل توجهی را بر جوامع تحمیل می‌کند، مصرف سیگار است. نظر به این که میزان استعمال سیگار در میان جوانان و نوجوانان در حال افزایش و سن شروع آن رو به کاهش می‌رود، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار و میزان آگاهی و نگرش دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان در خصوص استعمال سیگار و مضرات آن انجام پذیرفت. روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و به شیوه مقطعی بر روی 382 دانش‌آموز پسر مقطع پیش دانشگاهی که با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای مشتمل بر 3 بخش (مشخصات فردی، آگاهی و نگرش) بود. داده‌های گردآوری شده، توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18، آمار توصیفی و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی دانش‌آموزان 62/0 ± 72/17 سال بود. 33 درصد از افراد، تجربه حداقل یک بار سیگار کشیدن را داشتند. 2/7 درصد واحدهای مورد پژوهش، سیگاری بودند. 6/41 درصد از افراد مورد پژوهش از نگرش خوبی برخوردار بودند، در حالی که تنها 3/18 درصد از افراد، از سطح آگاهی خوبی برخوردار بودند. در افراد با سطح آگاهی بالاتر، تجربه استعمال سیگار کمتر بود (017/0 = P). همچنین دانش‌آموزانی که تجربه مصرف سیگار را گزارش نمودند، نگرش ضعیف‌تری در خصوص مضرات سیگار کشیدن داشتند (001/0 = P). نتیجه‌گیری: پایین بودن سطح آگاهی و نگرش دانش‌آموزان، پایین بودن سن شروع مصرف سیگار و همچنین بالا بودن نسبی تجربه مصرف سیگار در این افراد هشدار دهنده می‌باشد. بر این اساس، اقدامات پیشگیری در دوره نوجوانی و قبل از آن، ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Status of Knowledge and Belief of Pre-University Male Students in Isfahan, Iran, on Smoking and Its Harmful Effects and the Prevalence of Smoking among Them
چکیده انگلیسی مقاله Background: Currently, smoking as one of human bad habits threaten health of millions of people around the world. Almost half of those who currently smoke began smoking under the age of 18 years. Considering that starting cigarette smoking at an early age increases risk of it, this study aimed to determine the prevalence of smoking and the status of knowledge and attitudes about smoking and its harms in pre-university students of Isfahan, Iran. Methods: In this descriptive-analytic study, 382 pre-university students were selected by systematic random sampling. Data collection instrument consisted of a three-part questionnaire (personal characteristics, knowledge and attitude) completed by the students. The data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test. Findings: The mean age of students was 17.72 ± 0.62 years. 33.0% of them experienced smoking at least once and 7.2% were smokers. 41.6% of studied students had a good attitude, while only 18.3% were well-aware. Non-smokers had higher levels of awareness (P = 0.001). Also, students who reported smoking experience, had a bad attitude (P = 0.017). Conclusion: Low level of students' knowledge and attitude and high rates of smoking-experience among them, also, the low-age when these people initiated the smoking are hazardous. Accordingly, preventive efforts in adolescence seems to be necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prevalence, Awareness, Attitudes, Smoking, Students

نویسندگان مقاله سيد همام الدين جوادزاده |
گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

حسين شهنازي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي‌راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مهنوش رئيسي |
گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران

الهه توسلي |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/859
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات