تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۶؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۷۹-۵۸۶

عنوان فارسی بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با تغذیه انحصاری با شیرمادر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در سال‌های اخیر، شاخص‌های مربوط به تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران افت داشته است. از آن جا که شیردهی انحصاری با شیر مادر به فاکتورهای متعددی بستگی دارد، شناخت هر یک از این عوامل تأثیرگذار در اتخاذ استراتژی‌های پیشگیرانه از قطع زود هنگام تغذیه انحصاری با شیر مادر، کمک کننده خواهد بود. این مطالعه، با هدف تعیین ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با تغذیه انحصاری با شیر مادر صورت گرفته است.  روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع مورد- شاهد، در طی شش ماه اول سال 1391 در شهر قم صورت گرفت. مادران به 3 گروه 100 نفره بر حسب وضعیت تغذیه نوزاد خود تقسیم شدند. در این مطالعه، جهت خنثی کردن متغیرهای دخیل در افسردگی، از روش‌های محدودسازی و همسان‌سازی استفاده شد. در این مطالعه جهت گردآوری داده‌ها، علاوه بر پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک، از پرسش‌نامه استاندارد Beck نیز استفاده شد. داده‌ها در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 تحلیل گردید.  یافته‌ها: میانگین نمره افسردگی در گروه تغذیه انحصاری با شیر مادر 81/12، در گروه تغذیه تکمیلی همزمان با شیر مادر 59/13 و در گروه قطع کامل شیردهی 06/15 نمره بود که اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها یافت نشد. افسردگی خفیف در گروه تغذیه انحصاری با شیر مادر 5 درصد، در گروه تغذیه تکمیلی همزمان با شیر مادر 8 درصد و در گروه قطع کامل شیردهی 10 درصد بود. همچنین افسردگی شدید فقط در گروه قطع کامل شیردهی به میزان 5 درصد مشاهده شد. همچنین بین افسردگی با کفایت شیر و حمایت همسر، ارتباط معکوس معنی‌دار مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: اگر چه میزان افسردگی در گروه انحصاری تغذیه با شیر مادر کمتر از سایر گروه‌ها بود، اما آزمون آنالیز واریانس، اختلاف معنی‌داری را در این خصوص نشان نداد. همچنین درک مادران از کفایت شیر و نیز حمایت همسر، موجب کاهش میزان افسردگی می‌شد. واژه‌های کلیدی: افسردگی پس از زایمان، تغذیه انحصاری با شیر مادر، کفایت شیر، حمایت همسر  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Association of Postpartum Depression and Exclusive Breastfeeding
چکیده انگلیسی مقاله Background: Since exclusive breastfeeding depends on several factors, recognition of any of these factors influence the adoption of preventive strategies for early termination of breast-feeding would be helpful. This study aimed to determine the relationship between postpartum depressions and exclusive breastfeeding. Methods: In this cross-sectional and case-control study, during the second and third seasons of 2012 in the city of Qom, Iran, 100 mothers were divided into groups according to their infants' nutritional status. In addition to collecting demographic data, Beck questionnaire was used to determine the depression status. Data at a significance level of less than 0.05 were analyzed. Findings: The mean depression score was 12.81, 13.59, and 15.06 in the exclusive breastfeeding, complementary feeding with breast milk, and complete cessation of breast-feeding groups, respectively; the score was not significantly different between the groups. Prevalence of mild depression was 5%, 8%, and 10% in the exclusive breastfeeding, complementary feeding with breast milk, and complete cessation of breast-feeding groups, respectively. Also, major depression disorder was seen only in complete cessation of breast-feeding group with the rate of 5%. There was a significantly inverse association between the depression score and insufficient milk and having supportive spouse. Conclusion: Although the score of depression in exclusive breastfeeding group was less than other groups, but ANOVA test showed no significant difference in this regard. Maternal perception of milk insufficiency as well as having support of spouse reduced the depression.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدجواد قاسم‌زاده |
استاديار، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

احمد معصومي |
استاديار، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

جواد کرمعلي |
پزشک عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

محمدرضا شريف |
استاديار، گروه اطفال و نوزادان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

سيامک محبي |
استاديار، مرکز تحقيقات سياست‌گذاري و ارتقاي سلامت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/844
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات