تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۶؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۷۰-۵۷۸

عنوان فارسی بررسی نقش تحریکات حسی در تغییر سطح هوشیاری بیماران در وضعیت کما (مقاله مروری)
چکیده فارسی مقاله محرومیت حسی که به دنبال کاهش سطح هوشیاری در بیماران در وضعیت کما ایجاد می شود؛ ضمن اختلال در روند بهبودی ضایعه عصبی، باعث بستری طولانی مدت بیماران شده و هزینه های زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل نموده و کیفیت زندگی بیمار و خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. مداخلات تحریک حسی یکی از روش های توان بخشی بیماران در وضعیت کما است که با هدف افزایش سطح هوشیاری و بازگشت سریع تر بیماران به جامعه انجام می شود. هدف از این مطالعه، تعیین نقش تحریکات حسی در تغییر سطح هوشیاری بیماران بیهوش از طریق مرور مطالعات انجام شده در این راستا بود. مطالعه حاضر از نوع مروری بود که برای انجام آن مقالات بین سال های 2012-2000 به زبان های فارسی و انگلیسی در پایگاه های علمی جستجو و بررسی شدند و 49 مطالعه با
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Systematic Review of the Role of Sensory Stimulation in Level of Consciousness in Patients with Coma
چکیده انگلیسی مقاله Sensory deprivation occurs in patients with coma resulting from decreased level of consciousness. This, besides changing in trend of improvement of neurological impairment, leads several outcomes including taking too long in hospitalization, imposing too much expenditure on family and society, affecting patient's and family's quality of life. Sensory stimulation interventions are one of the rehabilitation ways in these patients administered with the goal setting to increase level of consciousness and return to the community. The aim of this review study was to determinate the role of sensory stimulation on changing the level of consciousness in patients with coma by systematic review. Scientific database were searched and surveyed for collecting papers during 2000 to 2013 in English and Persian languages. From 49 found studies, 14 were selected for analysis. The sensory stimulation program was composed one or more sensory stimulation. Auditory stimulation was used in 100% of studies. Positive changes in consciousness level after applying a sensory stimulation program in patients with coma were confirmed by 93% of studies. Applying sensory stimulation program in these patients leads to increase of consciousness level. These results suggest that an intervention program should be applied by nurses, as a person close to patients and the family members, to provide a stimulus-rich environment to patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sensory stimulation, Coma, Consciousness

نویسندگان مقاله مژگان نادري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه پرستاري سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه رجعتي |
گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران

حجت‌اله يوسفي |
استاديار، عضو هيأت علمي، گروه پرستاري سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدرضا تاجميري |
کارشناس، بيمارستان ولي‌عصر اقليد، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

سيد همام‌الدين جوادزاده |
دانشجوي دکتري، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1249
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات