تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۷۱-۷۸۱

عنوان فارسی نگرش زنان شاغل به آوردن فرزند دوم وعوامل موثربرآن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از آن جایی که باروری پدیده اجتماعی است، مشکلات و عوامل متفاوت ومتنوعی وجود دارد که می‌توانند آن را تحت تأثیر قرار داده و آن را کنترل نمایند. اشتغال زنان از جمله عوامل تأثیرگذار بوده و تمایل زنان به باروری را از لحاظ اجتماعی واقتصادی تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. روش‌ها: این پژوهش به روش پیمایشی در شهر اصفهان و شهرستان‌های کاشان، نجف‌آباد، سمیرم و گلپایگان صورت گرفت، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 610 نمونه شامل زنان ازدواج کرده و شاغل دارای یک فرزند 15-49 ساله از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .سپس با نرم‌افزارSPSS  نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بیشتر جمعیت مورد بررسی در پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسط قرار داشتند. بیشتر پاسخگوها در سنین 20-24 ساله و همسران آنها در سنین 25-29 سال قرار داشتند. تحصیلات افراد شرکت کننده در این مطالعه بیشتر در حد لیسانس بود بیشتر آنها دارای فرزندانی کوچکتر از 4 سال بودند و تعداد فرزند مطلوبشان دو فرزند بوده است. اکثر آنها تمایل به داشتن فرزند دوم بودندو اعتقاد داشتند  بهتر است زوجین دارای دو فرزند باشند. تحصیلات، سن زنان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتقادات مذهبی، ترجیح جنسی و رتبه شغلی مادران بر تمایل به داشتن فرزند دوم موثر بود (001/0>P ) و تنها متغیر ترجیح جنسی تأثیری بر تمایل به داشتن فرزند دوم نداشت (193/0=P). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت همچنان تمایل به داشتن فرزند دوم در بین زنان شاغل زیاد است. مهمترین عاملی که باعث تمایل و تقاضای برای داشتن فرزند دوم شده تنها نبودن، فرزند اول بوده است. بیشتر زنان در سنین زیر سی سال فرزند اول خود را به دنیا می‌آورند و تعداد فرزند مطلوب برای این زنان دو فرزند است. واژه‌های کلیدی: اشتغال، باروری، فرزند دوم، زنان شاغل
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Women's Attitude to Having Second Child and Factors Effecting on It
چکیده انگلیسی مقاله Background: As the fertility is a sociological factor, there are a lot of factors and problems that can affect on fertility and change it. Women employment can have an important effect on fertility. Although women employment in society are in need due to their sociological and economical roles but the facilities for taking care of children for women is not enough satisfactory; and also their tendency to having another child and fertility will decrease. Methods: In this study, researcher use measurement method and the responders were 610 women who were married with the age of 15-49 and had one child and as employed women. These women live in Esfahan, Kashan, Semirom, Golpayeghan and Najaf Abad. Findings: Most of women were in middle economical and sociological rank and most of them were between 20-24age and their husbands were between 25-29 age. Their education was around bachelor and most of them had a child younger than 4 years. They tend to have two children and it was their preference for having child. They thought it's better for couples having two children. Education, employer degree, economical and sociological rank, perception of having children affect on tendency to having second child (p< 0/001) and sex preference does not have significant effect to tendency to having second child (p=0/193). Conclusion: Finding showed that most of women who work have their first child when there are under the 30 years old and they prefer to have two children.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Employment, Fertility, Second Child, Working Women

نویسندگان مقاله سيد ناصر حجازي |
مربي، گروه جمعيت شناسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان،اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1495
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات