تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۶۰-۷۷۰

عنوان فارسی بررسی میزان حاکمیت اخلاق کار اسلامی در نظام سلامت دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش‌های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. در شرایط کنونی عدم رعایت برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای رعایت اصول اخلاقی و تقویت حس مسؤولیت و تعهد عوامل انسانی است. نظام سلامت جامعه که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اداره می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه به معیارهای اخلاقی در کار با رویکرد اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در این مطالعه شاخص‌های اسلامی اخلاق کار در بین کارکنان نظام سلامت بررسی و کالبد شکافی شده است. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بود. جمعیت مورد مطالعه 8280 نفر در 4 ساختار نظام سلامت بوده که بر اساس توزیع اولیه، تعداد نمونه 239 نفر برآورد و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد که تعداد 198 مورد از آنها برگشت داده شد ( نرخ بازگشت 83%). برای جمع‌آوری ادبیات از روش کتابخانه‌ای و جهت تأیید یا رد فرضیات از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 20 سؤال بسته که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. پایایی با استفاده از روش آلفای کرنباخ برابر با91% محاسبه شد. همچنین روایی صوری و محتوایی طی چندین مرحله در روش دلفی توسط صاحب‌نظران و متخصصان، مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های توصیفی شامل فراوانی، میانگین و روش استنباطی به کمک آزمون‌های دو جمله‌ای، کای‌اسکور با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: در این مطالعه از نظر آماری میزان حاکمیت مولفه‌های اخلاق کار اسلامی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آزمون دوجمله‌ای مطلوب بود. هیچ یک از عوامل بر مولفه‌های شاخص‌های ایمان و پشتکار و جدیت تاثیرگذار نبوده، شاخص روابط سالم انسانی در محل کار بر عوامل جنسیت و رسته شغلی اثرگذار بوده و در نهایت شاخص رفتار مسؤولانه دینی تحت تاثیر عوامل جنس، سن، رسته شغلی و سابقه مدیریتی بوده است. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بررسی رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها به ویژه اخلاق کار اسلامی، بررسی تاثیر اخلاق کار در ایران با تأکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ حاکم بر سازمان‌ها بسیار حایز اهمیت است. با توجه به نتایج این مطالعه، حاکمیت اخلاق کار اسلامی در بین کارکنان مطلوب بوده و عوامل جنسیت، سن، رسته شغلی، سابقه مدیریتی بر میزان مولفه‌های اخلاق کار اسلامی تأثیرگذار است. واژه‌های کلیدی: اخلاق، اخلاق کار اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Islamic Working Ethics Governing in the Health System in Isfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: Most managers and employees' manner and actions are influenced by the ethical values and they are rooted in ethics. In the current situation, violating some ethical criteria has currently brought anxiety among the governmental and non- governmental sectors. Then, the efficient managers are worried mostly about how to provide appropriate opportunities for the human being to observe the ethical codes and reinforce their responsibility and commitment in different levels. This is also true for the health system in the society which is governing by the universities of medical sciences in Iran; furthermore, it is crucially important to have an Islam- driven focus on the ethical criteria at work. Therefore in this study Islamic working ethics surveyed within the employees in health system.  Methods: This is a descriptive- applied research. Participants are 8280 employees in four different sectors in the health system that 239 persons among them were selected as sample. The questionnaire was distributed among all of, but just 198 (83%) handed them. The literature of the study was reviewed from some available relevant books and articles, the hypotheses were also testified through a researcher- made questionnaire which included 20 close questions based on the Likert scale. Also, by using Cronbach's alpha, the validity of the study was calculated as equal to 91%. In addition, the experts and authorities verified its face and content validity through a multi- stage Delphi method. Finally, data were analyzed by descriptive (frequency, mean), and inferential methods (two-sentence test and K2) with SPSS -16.  Findings: In this study, the statistical analysis revealed, Islamic working ethics governance among the employees in Isfahan University of Medical Sciences was desirable. None of the factors didn't influence in faith, perseverance and effort. Healthy human relationship in the work place is depended on the employees' gender and working domain. Finally, gender, age, working domain and managing background affected their religious commitment.  Conclusion: Due to the importance study of the Ethical behavior, especially the Islamic working ethics, in organizations, it is crucial to analyze the effect of Work ethic by focusing on the Islamic ethic and governing culture in organizations in Iran. According to the results of this study Islamic working ethics governance is demanded among the employees and depends on their gender, age, working domain and managing background.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عليرضا موغلي |
استاد، مديريت دولتي، دانشكده ي مديريت، دانشگاه پيام نور شيراز، شيراز، ايران

سيد رضا سيد جوادين |
استاد، مديريت منابع انساني، دانشكده ي مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران

سيد علي اکبر احمدي |
دانشيار، مديريت دولتي، دانشكده ي مديريت، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران

آزاده علوي |
دانشجوي دکتري، مديريت دولتي (گرايش منابع انساني )، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1085
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات