تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۴۱-۷۴۸

عنوان فارسی بررسی وضعیت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نسبت مرگ و میر مادران از عوارض بارداری و زایمان یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده توسعه کشورهاست. عوارض ناخوشایند و در بعضی موارد خطرناک سقط برای مادر غیرقابل انکار است. آگاهی از فراوانی سقط در اجتماع می‌تواند معیاری غیرمستقیم از وضعیت سلامت مادران باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان در سال 1390 طراحی و اجرا شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که بر روی 545 نفر مراجعین باردار بیمارستان‌های آیت الله موسوی و امام حسین (ع) شهر زنجان در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در چهار بخش. اطلاعات دموگرافیک(11 سؤال)، اطلاعات مربوط به سابقه مامایی(12 سؤال) ، علل احتمالی سقط و اطلاعات مربوط به سقط اخیر از قبیل نوع، روش و محل انجام سقط (16 سؤال) تنظیم شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و به کارگیری آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی ( کای دو و رگرسیون لجستیک)تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: در این مطالعه فراوانی سقط 1/12 %(66 مورد) بود که 5/9%(52 مورد) آن خود بخودی و 6/2 %(14 مورد) از نوع درمانی بود. بین سقط جنین با بیماری تیروئید (01/0 P=)، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری (01/0P=)، تعداد بارداری‌ها (02/0 P=)، سن مادر (003/0 P=)، شغل مادر (001/0 < P)، سابقه سقط قبلی (001/0 < P)، فاصله دو بارداری اخیر (01/0 P=) و وقوع بارداری در حین پیشگیری (03/0 P=) اختلاف معنی‌دار وجود داشت. نتایج نشان داد متغیرهای شاغل بودن (03/0 P=)، داشتن یک بارداری (001/0 < P) و بارداری شکم اول (006/0 P=) نسبت برتری بالاتری در وجود سقط را نشان دادند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه، تبیین اهداف در راستای بهداشت باروری و سلامت مادر و برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء سلامت باروری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین لازم است در برنامه سلامت مادران، به خانم‌های باردار با سابقه مثبت سقط خدمات مطلوب‌تری ارائه گردد.واژه‌های کلیدی: بارداری، سقط، بارداری ناخواسته، سلامت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Abortion and Some Effective Factors Among of Women Referred to Zanjan City Hospitals
چکیده انگلیسی مقاله Background: Maternal mortality ratio of pregnancy complications and childbirth is one of the most important indicator which represents development in countries. Sometimes unpleasant and dangerous side effects is undeniable among mothers. Undrestanding of abortion frequency can be a indirect criterion of maternal health in a community. This study aimed to assess abortion and some effective factors among of wemon referred to Zanjan city hospitals in 2012. Methods: This study was a cross-sectional survey that performed in 545 pregnant women refereed to  Ayatollah Mousavi and Imam Hussein hospitals in Zanjan city in 2012. The Data collection tool was a questionnaire that  was four sections as demographic variables(11 items), midwifery history (12 items), probable causes of abortion(16 items).  Gathered data was analysed by using SPSS-11.5 software based on descriptive (mean and SD) and interferee statitical(X2 and logestic regression) tests. Findings: In this study, the frequency of abortion and spontaneous was 12.1%(66 cases) and 9.5%(52 cases) respectively. Also frequency of therapotic was 2.6%(14 case). There was significant difference between abortion and thyroid disease (P=0.01), unwanted pregnancy (P=0.01), the number of pregnancies (P=0.02), maternal age (P=0.003), maternal occupation (P< 0.001) , previous abortion (P< 0.001), distance of two recent pregnancy (P = 0.01) and occurrence of pregnancy during pregnancy prevention (P=0.03). Findings revealead that employed mother (p=0.03) having one pregnancy(P< 0.001) and first pregnancy (P< 0.001) had higher odds ratio in abortion existance. Conclusion: According to study results, providing goals are necessary for regarding to health fertility, maternal health and planning to promote them. Also, it needs to provide better quality service to pregnant women with history of previous abortions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محبوبه اشتري‌ماهيني |
کارشناس ارشد مامايي، دانش آموخته دانشكده بهداشت،‌دانشگاه علوم پزشكي تهران، ‌تهران، ‌ايران،MPH

آدر طل |
دكتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء ‌سلامت،‌ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،‌ دانشكده بهداشت،‌ دانشگاه علوم پزشكي تهران، ‌تهران،‌ ايران

فرشته مجلسي |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،‌دانشكده بهداشت،‌دانشگاه علوم پزشكي تهران، ‌تهران،‌ ايران

عباس رحيمي‌فروشاني |
دانشيار،‌گروه آمار و اپيدميولوژي،‌دانشكده بهداشت،‌دانشگاه علوم پزشكي تهران،‌ تهران،‌ ايران

ابوالقاسم پوررضا |
استاد، گروه مديريت و اقتصاد سلامت،‌دانشكده بهداشت،‌دانشگاه علوم پزشكي تهران،‌ تهران،‌ ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1074
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات