تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۲۰-۷۳۰

عنوان فارسی ارزیابی ارگونومیک محیط کار و بررسی شیوع آسیب‌های اسکلتی- عضلانی در یک شرکت ساخت و تولید ژنراتور
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی، یکی از عوامل شایع آسیب‌های شغلی است که به طور عمده در کمر، گردن و اندام‌های فوقانی نمایان می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به این اختلالات در کارکنان یک شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور انجام شده است. روش‌ها: در این مطالعه 319 نفر از کارکنان یک شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور با حداقل یک سال سابقه کار مورد بررسی قرار گرفتند. در مشاغل ستادی ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک، پرسشنامه نوردیک و چک لیست ارزیابی ارگونومیک محیط‌های کار ستادی. در مشاغل تولیدی ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک، پرسشنامه نوردیک و روش Quick Exposure Check   (QEC) برای ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی بودند. یافته‌ها: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 05/7±84/35 و 98/4±54/7 سال به دست آمد. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان ستادی و تولیدی به ترتیب 5/79 و 9/82% تعیین شد. در ارزیابی به وسیله‌ی چک لیست ارگونومی در کارکنان ستادی مشخص گردید بهبود ایستگاه کار می‌بایست در اولویت قرار گیرد. در ارزیابی به روش QEC، در مجموع 6/83% از موارد سطح ریسک بالا و بسیار بالا بود که نشان‌دهنده مخاطره‌آمیز بودن شرایط و نیاز به اصلاحات در مشاغل تولیدی می‌باشد. نتیجه‌گیری: در بهبود شرایط کار و اقدامات اصلاحی در افراد مورد مطالعه، توجه به ریسک فاکتورهای نواحی کمر، گردن، زانو، پشت و شانه به علت شیوع بالا در این نواحی اهمیت دارد. واژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه نوردیک، چک لیست ارگونومی، (Quick Exposure Check ) QEC  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ergonomic Workplace Assessment and Survey of Musculoskeletal Injuries in a Generator Manufacturing Company
چکیده انگلیسی مقاله Background: Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common causes of occupational injuries that appear mainly in back, neck and upper limb. This study was conducted with the objectives of determination of prevalence rate of MSDs among workers of a generator manufacturing company and ergonomics assessment of working conditions. Methods: In this study, 319 workers randomly selected participated with at least one year work experience. In office jobs, data were gathered by using demographic questionnaire, Nordic musculoskeletal disorders questionnaire (NMQ) and ergonomics checklist for assessment of working conditions. In operation jobs, demographic questionnaire, NMQ and exposure check quick (QEC) method were applied to collect the required data. Findings: Means of age and Work Experience of study subjects was obtained 35.84±7.05 and 7.54±4.98 years, respectively. Prevalence rates of musculoskeletal disorders in office and operation staff were 79.5% and 82.9%, respectively. Working condition assessment by the checklist in office staff revealed that improving work station should be considered as a priority in ergonomics program. The results of assessment of physical exposure to musculoskeletal risks by QEC technique showed among operational workers that totally, in 83.6% of workers studied, the level of exposure to musculoskeletal risks was high or very high. This indicated that the jobs and working conditions in the operational units were conducive for developing MSDs and needed corrections.   Conclusion: In working conditions improvement in participants, pay attention to risk factors of lower back, neck, knee, upper back and shoulder into consideration seemed essential.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عليرضا چوبينه |
استاد، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

هادي دانشمندي |
کارشناسي ارشد ارگونومي، گروه ارگونومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

فرزين ديلمي |
کارشناس مهندسي شيمي، مدير واحد HSE شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا، کرج، ايران

سکينه خوشنامي |
کارشناس بهداشت حرفه‌اي، رئيس ايمني و بهداشت شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا، کرج، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/967
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات