تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۱۲-۷۱۹

عنوان فارسی بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی درشهراصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی می‌باشد و خانواده مهمترین نقش را در رعایت بهداشت دندان و دهان کودکان دارند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی انجام شد.  روش‌ها : مطالعه از نوع مقطعی بود و به روش نمونه‌گیری تصادفی بر روی 253 نفر از مادران دارای کودک پیش دبستانی (6-3 ساله) مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام گرفت. اطلاعات به وسیله پرسشنامه‌ای که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری شد و برای تحلیل یافته‌های این پژوهش از آزمون‌های آماری t مستقل ،ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده و 05/0 p <نیز به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شده. یافته‌ها: میانگین سن مادران 5 ± 9/28 سال (دامنه20-48) محاسبه گردید. تعداد 37 نفر از (6/14%) مادران شاغل و 216 (4/85%) نفر خانه‌دار بودند. میزان آگاهی 2/14% مادران در خصوص بهداشت دهان و دندان کودکان مطلوب و 7/61% متوسط بود. 6/10% از مادران نگرش متوسط و 4/89% نگرش مطلوب داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمره آگاهی با سطح تحصیلات رابطه مستقیم وجود دارد (001/0P < و 516/0 = r) همچنین ارتباط معنی‌داری بین آگاهی و نگرش مادران مشاهده شد (001/0P <). نتیجه‌گیری: در این مطالعه اکثر مادران آگاهی متوسط و ضعیفی در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی داشتند. بنابراین برنامه‌ریزی آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی مادران ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، کودکان پیش دبستانی، بهداشت دهان و دندان 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Mothers’ Knowledge and Attitude on Oral Health Preschool Children in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Dental carries is a common disease during childhood. Parents are directly responsible for the dental health of their and can play important role in preventing oral diseases in children. The aim of this study was to assess knowledge and attitude of mothers on oral health preschool children. Methods: A cross - sectional study was conducted in Isfahan Health centers. 253 mothers of preschool children (aged 3-6 years) were chosen randomly. Questionnaire containing questions about knowledge and attitude information were completed through face to face interview. Data were analyzed with statistical software SPSS-11.5, Descriptive test, spearman and person correlation  Findings: Desirable condition among mother's knowledge and attitude were 14.2% and 89.4% respectively. Spearman's test showed statistically association between mothers knowledge score and education level (P< 0.001, r= 0.516). Conclusion: In this study, most of mothers had less or average knowledge about oral health preschool Children so it is important to increase families` knowledge through educational planning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge Attitude, Oral Health, Preschool Children&,nbsp

نویسندگان مقاله راحله سلطاني |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان تبريز، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، کارشناس ارشد آمار زيستي، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پرستو گلشيري |
استاديار، متخصص پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم براتي |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/956
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات