تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۷۰۲-۷۱۱

عنوان فارسی بررسی ارتباط سلامت ‌معنوی با اضطراب و برخی مشخصات دموگرافیک بیماران عروق کرونر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماران عروق‌کرونر در مرحله حاد، اضطراب زیادی را تجربه ‌می‌کنند و نسبت به بیماران با اضطراب کمتر به میزان بالاتری به ایسکمی، سکته مجدد، تندتپشی و فیبریلاسیون ‌بطنی مبتلا می‌شوند. از طرفی بیماری‌های قلبی بر معنویت فرد تاثیر می‌گذارد. هر چند برخی مطالعات نشان‌داده‌اند، بیمارانی که نمره بالاتری در مقیاس‌های معنوی دارند میزان عوارض‌ قلبی‌ عروقی کم‌تری داشته‌اند؛ اگر چه در این میان یافته‌های متناقض به چشم می‌خورد؛ به این ترتیب محققین بر‌ آن‌ شد‌ند مطالعه‌ای را با هدف بررسی ارتباط‌ بین سلامت‌ معنوی‌ با اضطراب بیماران‌ عروق‌ کرونر طراحی و اجرا نمایند‌. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. در طی 6 ماه مطالعه، 292 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، بستری در بخش ویژه به روش سرشماری، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 85 نفر از بیماران که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، پرسشنامه‌ها (اطلاعات‌ دموگرافیک، سلامت‌ معنوی و اضطراب‌ موقعیتی اسپیل‌برگر) را تکمیل نمودند. داده‌ها در مجموع از نوع کمی و کیفی بود که برای تجزیه و تحلیل آن‌ها از نرم‌افزار  SPSSنسخه 18 و روش‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. در این مطالعه مقدار P در سطح کمتر از 05/0 معنا‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: به ترتیب میانگین نمره‌ کلی ‌سلامت‌ معنوی 68/9±11/103 از 120، میانگین نمره‌ وجودی‌ سلامت ‌معنوی 06/9±48/45 از 60 و میانگین نمره ‌مذهبی ‌سلامت ‌معنوی20/4±63/57 از 60 بود. همچنین یافته‌ها نشان داد میانگین نمره اضطراب موقعیتی بیماران 03/13±‌80/40 بود. یافته‌های مطالعه حاکی از معنادار شدن ارتباط بین سلامت معنوی و ابعاد آن با میزان اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی بود، به‌ طوری‌که آزمون پیرسون نشان‌داد ارتباط آماری معنی‌دار معکوس بین نمره‌کلی‌ سلامت ‌معنوی با اضطراب (001/0P< و 47/0=- r)، نمره ‌بعد ‌وجودی سلامت‌ معنوی با اضطراب (001/0P< و 46/0= - r) و نمره بعد مذهبی‌ سلامت ‌معنوی با اضطراب (01/0=P و26/0=  r ) وجود داشت. نتیجه‌گیری: این مطالعه قویا نشان داد در بیماران عروق کرونر با نمرات بالاتر سلامت‌ معنوی، میزان اضطراب کمتری وجود دارد و بالا بودن سلامت ‌معنوی یک فاکتور مهم محافظت‌کننده در برابر بروز اضطراب در این بیماران است. واژه‌های کلیدی: اضطراب، بیماری عروق کرونر، معنویت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of Relationship between spiritual wellbeing with Anxiety and Some Demographic Variables in Patients with Coronary Artery Disease
چکیده انگلیسی مقاله Background: Coronary artery patients had a much anxiety and distress in the acute situation that this stress leads to more ischemia, re-infarction, tachycardia and ventricular fibrillation. On the other hand heart disease affects person's spirituality. Although findings of numerous studies revealed significant relation between spiritual well-being and stress in cardiac patients, but paradoxical findings in researches encouraged us to design and perform study of the relationship between spiritual well-being and stress in patients with coronary artery disease. Methods: In this descriptive – correlation study, 392 patients with coronary artery disease admitted in special section were enrolled with census method in 6 months. Finally 85 patients with inclusion criteria filled the questionnaire (demographic information, spiritual well-being scale and situational spielberger questionnaire). Data was analyzed in SPSS-18 and by using descriptive methods as well as spearman and pearson's correlation coefficients. In present study P-value < 0.05 was significant. Findings: Mean total score of spiritual well-being was 103.11 ± 9.68 from 120, mean score of existential aspect of spiritual well-being was 45.48± 9.06 from 60 and mean scores of religious aspect was 57.63± 4.20 from 60. Also mean scores of situational anxiety was 40.80± 13.03. There was statistically significant relationship between anxiety and existential (P < 0.001; r = -0.46) and religious (P = 0.01; r = -0.26) aspects of spiritual well-being in patients with heart ischemic disease. Anxiety and total score of spiritual well-being were also significantly (P < 0.001; r = -0.47). Conclusion: This study strongly indicate that coronary arteries patients with higher scores spirituality well being had less anxiety. So spirituality well being was a protective factor against anxiety in these patients.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طاهره مومني قلعه‌قاسمي |
کارشناس ارشد پرستاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

امير موسي رضايي |
كارشناس ارشد پرستاري، مرکز تحقيقات علوم رفتاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مهين معيني |
کارشناس ارشد پرستاري، گروه سلامت بزرگسالان، مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/893
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات