تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۶۸۲-۶۹۲

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی و همچنین نارضایتی شغلی در ماماها و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات ارایه شده می‌باشد. از آنجا که سلامت جسمی و روحی ماما به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند روی سلامت مادران و نوزادان تأثیر بگذارد، این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت‌مندی شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه صورت گرفت. روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد .جامعه پژوهش شامل 106 مامای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان است. روش جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ بود و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس یک‌طرفه، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون t مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره استرس شغلی ماماها 8/25 ± 41 از نمره 100 و میانگین نمره رضایت شغلی آنها 43/16± 75/44 می‌باشد. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین استرس شغلی و رضایت‌مندی شغلی ماماها نشان داد (001/0>P و 806/0-=r ). همچنین بین میزان استرس شغلی و جنبه‌های مختلف رضایت شغلی نیز رابطه معنادار وجود دارد (05/>P). در این مطالعه بین استرس شغلی و رضایت کلی شغلی با مشخصات فردی مثل سن و وضعیت تأهل و میزان سابقه کاری و میزان تحصیلات رابطه معنادار وجود نداشت، در صورتی که بین استرس شغلی و رضایت کلی شغلی با میزان حقوق و مزایا و وضعیت استخدامی رابطه معنادار دیده شد (05/0>P). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود که مدیران برنامه‌ریزی سازمان‌های بهداشتی درمانی با به کارگیری استراتژی‌هایی به منظور کاهش میزان استرس و پیشگیری از آثار روانی و جسمانی آن بر شاغلین حرفه مامایی و در نتیجه افزایش میزان رضایتمندی شغلی آنها اقدام کنند که این می‌تواند گامی در جهت افزایش بهره‌وری سازمان‌های بهداشتی‌درمانی و همچنین کیفیت خدمات ارایه شده به دو قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی مادران و نوزادان باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Survey of Relationship Between Job Stress and Job Satisfaction of Midwives Who Working in Isfahan Maternities
چکیده انگلیسی مقاله Background: Job stress is one of the most leading factors causing physical and mental symptoms as well as midwives job discontent and it will consequently lead to decrease service quality. As mental and physical health of midwives can affect the health of mothers and babies directly and indirectly, thus, current study is aimed to explore the relationship between job stress and job satisfaction of midwives who working in maternities of Isfahan city. Methods: This study was cross- sectional survey. Population was 106 midwives who were working in maternities of Isfahan city. Data was collected by questionnaire, moreover; data was analyzed by SPSS (ver.20), descriptive and inferential statistical test including One- Way ANOVA, Pearson Correlation, Spearman Correlation and Independent t-test. Findings: It maintained that the mean of midwives job stress score was 41 ±25.8 (from 100 score) and the mean of job satisfaction score was 44.75±16.43. Pearson Correlation statistical test showed significant reverse relationship between job stress and job satisfaction of midwives (p< 0.001, r=-0.806). There was also a significant relationship between job stress and numerous aspects of job satisfaction (p< 0.05). There was not significant correlation among job stress and job satisfaction with demographic characteristics considering age, marital status, job experience and education. Conclusion: The findings suggest that planners of health organizations should be used appropriate strategies strive to decrease stress, prevent mental and physical effects in midwives and increase job satisfaction. Aforementioned steps will lead probably to both increase efficacy of health organizations and quality of services to mothers and babies that can be mentioned as two at risk groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله job stress, job satisfaction, midwifery

نویسندگان مقاله سحر سابوته |
دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حسين شهنازي |
استاديار آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي آمار زيستي، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/873
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات