تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲، صفحات ۶۷۲-۶۸۱

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر خودسوزی در بین زنان (مطالعه موردی شهرستان‌های روانسر و جوانرود استان کرمانشاه)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خودکشی از جمله آسیب‌های اجتماعی است که در بیشتر جوامع دیده می‌شود. شیوه‌های خودکشی نیز موضوعی مهم است که در این بین خودسوزی از دردناک‌ترین روش‌ها است. خودسوزی تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می‌گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه پدیده خودسوزی در بین زنان شهرستان‌های روانسر و جوانرود کرمانشاه و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی قربانیان ناموفق خودسوزی انجام شد. روش‌ها: این پژوهش از نوع پیمایشی - توصیفی بود و به روش کیفی و برساخت‌گرایی انجام شد. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 16 نفر از زنان نجات یافته از خودسوزی در مناطق شهری و روستایی منطقه مورد تحقیق بودند.  نمونه‌گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. داده‌ها نیز از طریق  مصاحبه عمیق و نیمه ساخت‌یافته جمع‌آوری شد. یافته‌ها: نتایج کلی حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان متاهل(3/56%) ، روستایی(5/62) ، خانه‌دار(3/56%) و دارای تحصیلات ابتدای(50%) بوده‌اند.خودسوزی بیشتر در گروه سنی 30-16 سال مشاهده شد. دلیل عمده خودسوزی از دید پاسخگویان (44 %) نشان دادن شهامت و وخامت اوضاع فرد عنوان شده است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج معتقدیم دلیل عمده خودسوزی در جامعه مورد مطالعه تفاوت ارزشی و هنجاری بین نسل‌هاست. لذا ضمن فرآیندی، اجتماعی و روانی دیدن این پدیده، ضروری است اقدامات مناسبی از جمله انجام تحقیقات بیشتر و همکاری سازمانهای ذیربط در این خصوص، ارائه آموزش های مناسب جهت  کاستن از باورهای سنتی و متعصبانه ، فراهم آوردن بسترهای مناسب تحصیلی و شغلی برای زنان منطقه، پر کردن اوقات فراغت این قشر به نحوی مناسب جهت جلوگیری از یکنواختی زندگی،افسردگی و نامیدی.جهت کاهش این آسیب اجتماعی صورت گیرد واژه‌های کلیدی:خودسوزی ، زنان، روانسر،جوانرود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Study of Factors Affecting of Self-Burning Among Women
چکیده انگلیسی مقاله Background: The self-burning is one of the most painful methods of suicide. Self-burning was performed Influenced by various factors. This study is aimed to study self-burning event within women of Javanrood and Ravansar cities in Kermanshah province and demographic characteristics of unsuccessful victims. Methods: This study was a survey – descriptive. Research area is Javanrood and Ravansar cities of Kermanshah province and the sample size was 16 cases. The data gathered by semi-structured interviews. Findings: Results showed that majority responders were married (56.3%), rural (62.5%), housewives (56.3) with primary education (50%). The mean age was 27 years and the maximum self-burning saw in 16-30 age groups. The important reasons for self-burning (44%) were bravery and the sincerity of their situation. Conclusion: According to the results, we believe the main reason of self- burning in the statistical society is value and cultural differentiation between generations. For solving this problem, it's necessary to see it as a process, social and psycho issue. Also more researches, cooperation between related organizations, appropriate educations for decreasing traditional and dogmatic beliefs, providing more educational and economical opportunities and filling of leisure time are helpful for decreasing self-burning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Self-burning, Women, Ravansar, Javanrood &,nbsp

نویسندگان مقاله جواد يوسفي لبني |
کارشناس ارشد جامعه شناسي ، دانشکده علوم اجتماعي،دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

حسن ميرزايي |
استاديار ،گروه علوم اجتماعي ، دانشکده علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/872
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات