تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۳۸-۱۱۴۸

عنوان فارسی بررسی تاثیر ریسک فاکتورهای زیستی و روانی مادران بر کم وزنی نوزادان در استان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از شاخص‌های بهداشتی مهم در بهداشت عمومی، ویژگی‌های اولیه نوزاد مخصوصا وزن هنگام تولد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی‌های زیستی-روانی مادران بر کم وزنی هنگام تولد در استان اصفهان بود. روش‌ها: این پژوهش در سال 1388 بر روی 910 نوزاد تازه متولد شده و مادران آنها از استان اصفهان انجام شد. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای با توجه به نسبت جمعیت در هر یک از شهرستان‌های استان اصفهان استفاده شد. اطلاعات با پرسش‌نامه ویژگی‌های زیستی، روانی و اجتماعی والدین کودکان استثنایی و آزمون رضایت‌مندی زناشویی اینریچ جمع‌آوری شد. داده‌ها با آماره‌های توصیفی و تحلیل رگرسیون لجستیک نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فراوانی نوزادان کم وزن ( وزن کمتر از 2500 گرم) در استان اصفهان 5/9٪ بود. فراوانی بارداری‌های ناخواسته 7/38٪ ، 6/15٪ بارداری‌ها زیر 20 سال و 22٪ بالای 35 سال بود. 9/38٪ از مادران در دوران بارداری در معرض دود سیگار بودند. میانگین افزایش وزن دوران بارداری 9کیلوگرم بود.33٪ مادران در دوران بارداری فشار خون بالا، 7/26٪ سابقه‌ی سقط جنین و 9/31٪ سابقه خون‌ریزی داشتند 1/21٪ والدین نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند و 7/29٪ زایمان‌ها به صورت سزارین بود. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که نارضایتی زناشویی، فشار خون غیرطبیعی، اشتغال در دوران بارداری، افزایش وزن کمتر از 5 کیلوگرم، قد مادر، حاملگی زیر 20سالگی مسمومیت وخون‌ریزی دوران بارداری در دوران بارداری و با کم وزنی هنگام تولد ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از ویژگی‌های زیستی و روانی مادران بر کم وزنی هنگام تولد تاثیر قابل توجهی دارند و می‌تواند در برنامه‌های پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن در استان اصفهان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.  واژه‌های کلیدی: کم وزنی هنگام تولد، ویژگی‌های زیستی و روانی، مادران، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effects of biological and psychological traits of mothers on low birth weight in Isfahan province
چکیده انگلیسی مقاله Background:One of the most important indicators in public health is earlier traits of new born specially birth's weight. The Aim of this study was determined effects of biological and psychological traits mothers on low birth weight in Isfahan province. Methods: This research performed on 910 new born and delivered mothers of Isfahan province in 2009. According to the percentage of population in each of the cities of Isfahan province, was used stratified and cluster sampling. The data was gathered by a questionnaire of evaluate the biological cognitive and psychosocial characteristics of mothers and Enrich marital satisfaction test. Data was analyzed by descriptive statistics and logistic regression model inSPSS16 software. Findings: The results of this research showed that low birth weight(less than 2500 g) frequency was 9. 5%. Unwanted pregnancies, pregnancies in less 20 years old and more than 35years old were 38.7% 15/6% and 22% respectively. The mothers exposed to cigarette smoke were 38.9%. The average of weight increased was 9 kg and also onset of hypertension was 33% during pregnancy.History of abortion and bleeding were 26.7% and 31.9% respectively.Parents-relative and cesarean deliveries were 21/1 % and 29.7% respectively. Logistic regression showed that marital dissatisfaction, hypertension, employing during pregnancy, weight gain less than 5 kg, height mother and pregnancy below the age of 20 years old were significant associated with low birth weight. Conclusion: Results of this study indicated that some of the biological and psychological traits of mothers effected on low birth weight. Therefore the biological and psychological traits of mothers must be more attention in low birth weight preventive programs in Isfahan province.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد حسن طالبيان |
دکتري روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي، تهران، ايران

غلامعلي افروز |
استاد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

حيدرعلي هومن |
دانشيار،گروه روان‌شناسي، دانشکده روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مرکزي، تهران

اصغر آقايي |
دانشيار،گروه روان‌شناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحدخوراسگان، اصفهان


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/965
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات