تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۱۷-۱۱۲۷

عنوان فارسی بررسی عوامل زمینه‌ساز عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش‌های داخلی‌جراحی بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه :به منظور رسانیدن آب و مایعات و تأمین الکترولیت‌ها و انجام اقدامات طبی در بیماران بستری، داشتن یک راه وریدی ضروری است که یکی از روش‌های شایع تهاجمی نصب کاتتر داخل وریدی می‌باشد. این روش علیرغم ارزش‌درمانی یکی از عوامل ایجاد‌کننده عفونت‌های بیمارستانی است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل زمینه‌ساز ‌عفونت در کانولاهای‌ وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش‌های‌ داخلی و جراحی بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌اصفهان می‌باشد. روش‌ها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. تعداد 379 پرستار از سه مرکز آموزشی‌درمانی (الزهرا، نور، عیسی‌بن‌مریم) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خودساخته دو ‌قسمتی شامل مشخصات فردی و عوامل زمینه‌ساز عفونت، استفاده گردید. جهت تجزیه ‌‌و تحلیل اطلاعات از روش‌های ‌آماری توصیفی ‌و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSSنسخه 18 استفاده شد. یافته‌ها :اکثریت نمونه‌های مورد پژوهش مونث (6/80%) و محدوده سنی آن‌ها 22 تا 52 سال بود. بیشترین درصد فراوانی عوامل زمینه‌ساز عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرسنل پرستاری در هر سه بیمارستان به ترتیب، مربوط به شستن دست‌ها قبل از انجام پروسیجر (100%)، استفاده از دستکش (2/99%)، ضدعفونی صحیح محل ورود آنژیوکت (97%)، واردکردن آنژیوکت در محل سالم پوست (97%)، شیو موی ناحیه ورود آنژیوکت (7/95%)، تعویض به موقع آنژیوکت (5/94%)، رعایت اصول استرلیتی در زمان وارد و خارج کردن آنژیوکت (94%) می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن، ارتباط آماری معنی‌داری بین نگرش نسبت به کنترل عفونت با سن (001/0P=، 48/0- r=) و سابقه کار (02/0 P=، 55/0r=) وجود داشت. همچنین آزمون من‌ویتنی نشان داد بین جنسیت با نگرش به کنترل عفونت ارتباط آماری معنی‌دار وجود دارد (04/0P=). نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه بر اهمیت و الزام توجه دقیق‌‌تر و عمیق‌تری نسبت به عوامل زمینه‌ساز عفونت در راستای کاهش و کنترل عفونت‌های ناشی از کاتترهای وریدی محیطی صحه می‌گذارد. واژه‌های‌کلیدی: بخش‌های داخلی‌جراحی، پرستار، عوامل زمینه‌ساز عفونت، عفونت، کانولاهای وریدی محیطی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determine the infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses in medical-surgical wards in hospitals, Isfahan University of medical sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: IV therapy is essential for providing electrolytes, fluid, and hydration and medication therapy that one important access is peripheral IV catheter. In spite of value of this method, peripheral IV catheter is a main cause for Nosocomial infections. The purpose of this study determined the infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses in medical-surgical wards in hospitals, Isfahan University of medical sciences, Iran. Methods: This was a descriptive study conducted in nurses with randomized sampling methodology. A total number of 379 nurses from 3 hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences were enrolled. A questionnaire contains 2 parts (clinical and demographic characteristics information and infection facilitators) was used for data collection. The data were analyzed by carried out using SPSSV18 with using descriptive and analytic statistics. Findings: The majority of cases were female (80.6%) and their ages ranged from 22 to 52 years. The most common infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses were included washing hands before procedure (100%), gloves (99.2%), proper disinfection of the insertion site IV catheter (97%), insert IV catheter in healthy skin (97%), hair shave the location of IV catheter insertion (95.7%), on time IV catheter replacement (94.5%) and consider sterilization principle in inter and remote the IV catheter (94%). With regard to spearman test, there was a significant association between infection control nurses' view point with age (P=0.001, r= - 0.48) and work record (P=0.02, r= - 0.55). Also Mann-Whitney U test showed there was a significant association between infection control nurses' view point with gender (P=0.04). Conclusions: The findings of this study highlighted the importance and the necessity of a closer and deeper attention to infection facilitators to decline the infection caused by peripheral IV catheters
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امير موسي رضايي |
کارشناس ارشد پرستاري، مرکز تحقيقات علوم رفتاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

طاهره مومني قلعه قاسمي |
کارشناسي ارشد پرستاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

همايون ناجي اصفهاني |
استاديار، کارشناسي ارشد،گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاري و مامايي، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ناهيد آسمان رفعت |
کارشناسي ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1131
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات