تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۰۹۴-۱۱۰۷

عنوان فارسی بررسی ایزوترم و سینتیک جذب سرب و کادمیوم از شیرابه زباله توسط جاذبهای طبیعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: حضور فلزات سنگین در شرابه به دلیل توانایی تجمع پذیری زیستی سلامت موجودات زنده به خصوص انسان را با خطرات بسیاری مواجه می نماید. هدف از این تحقیق بررسی امکان جذب دو فلز سرب و کادمیوم از شیرابه به وسیله زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت و امکان افزایش توانایی جذب این زئولیت توسط اصلاح سطح ان به کمک سورفکتانت HDTMA-Br می باشد. روشها:در این مطالعه از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به دوصورت اصلاح نشده (NMZ) و اصلاح شده (SMZ) توسط سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم-بروماید (HDTMA-Br) جهت جذب فلزات سرب و کادمیوم استفاده شد. جهت بررسی توان جذب این دوفلز، متغییرهای چون نوع جاذب، غلظت جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه زئولیت استفاده شده توسط آزمایشات X-ray Florescence، طیف X-ray diffraction وBET جهت شناسایی ترکیب مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: اصلاح زئولیتها باعث افزایش راندمان جذب به ترتیب از2/4 و 3/5 درصد به 64/71 و 2/75 درصد گردید. با افزایش غلظت سورفکتانت از 2 به 20 میلی مول بر لیتر راندمان جذب سرب و کادمیوم به ترتیب 71 و 74 درصد افزایش یافت. همچنین مشاهده شد راندمان جذب با افزایش زمان تماس و افزایش نسبت جاذب به محلول، رابطه مستقیم دارد. نتیجه گیری: اصلاح زئولیتها باعث افزایش چشمگیر جذب فلزات سنگین از ترکیب شیرابه گردید. سرب و کادمیوم به صورت تک لایه ای بر روی زئولیتهای اصلاح شده با سورفکتانت جذب شده و مقایسه مدل های ایزوترم نشان می دهد که ظرفیت زئولیتهای اصلاح شده در جذب سرب بیشتر از کادمیوم بوده ولی کادمیوم با انرژی بیشتری جذب می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the isotherm and kinetics of lead and cadmium absorption from leachate of waste materials by natural sorbents
چکیده انگلیسی مقاله Background: Presence of heavy metals in leachate due to the biological accumulation characteristics of these materials endangered the living creatures' health especially human. Purpose of this study is to study and investigate the possibility of two metals' absorption i.e, lead and cadmium from leachate by natural zeolite clinopteliolit and increase of the ability to absorb the zeolite by modified surface. Methods: To examine these two metals 'ability in absorption (lead and cadmium) and variables such as type of sorbent, sorbent concentration and contact time were studied. Zeolites samples used by the tests i.e, X-ray Florescence, the spectrum of X-ray diffraction and BET were analyzed for compound identification. Findings: The absorption efficiency of the modified zeolites was increased from 4.2 and 5.3 percent to 71.6 and 75.2٪ for lead and cadmium respectively. With increasing the surfactant concentration from 2 to 20 mmol/L, the absorption efficiency of modified zeolit for lead and cadmium was increased to 71 and 74%, respectively. The best isotherm model for lead adsorption was Freundlich model, with a determination coefficient equal to 0.99, and for cadmium it was Langmuir model with a determination coefficient equal to 0.99. Conclusion: The modified zeolite with surfactant can be used as an appropriate adsorbent for separation of heavy metals from waste leachate. Lead and cadmium absorbed in single layer on the modified zeolite with surfactant and with comparing parameters of different studied isotherm models indicated that the capacity of modified zeolite for lead adsorption was more than cadmium adsorption, but cadmium was absorbed with higher energy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن سعداني |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مربي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، ايران

احسان ابويي مهريزي |
عضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، بجنورد، ايران

کمال غديري |
دانشجوي دکتري بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1147
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات