تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۰۵۰-۱۰۶۱

عنوان فارسی بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فقدان سلامت از پیشرفت و توانایی انجام وظایف در فرد جلوگیری کرده و بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی فرد، موضوعات ارزشمندی برای مطالعه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عفو با سلامت و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه در مورد 243 دانشجو (113 پسر، 130 دختر) ساکن در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا مقیاس عفو هارتلند، پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس بهزیستی روانشناختی را تکمیل کنند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با اسفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت و بهزیستی روانشناختی توسط ابعاد عفو پیش‌بینی می‌شود. نتیجه‌گیری: ارزیابی و شناخت سلامت و بهزیستی روانشناختی و ارتباط این ساختارهای روانشناختی با عفو، می‌تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تأمین بهداشت روانی برای دانشجویان به همراه داشته باشد. سلامت، بهزیستی روانشناختی و عفو نیازمند توجه بیشتری در تحقیقات بالینی هستند. واژه های کلیدی: عفو، سلامت، بهزیستی روانشناختی، دانشجویان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the role of forgiveness in health and psychological well-being of students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Lack of health will prevent the progress and promotion of people and Psychological well-being is defined as the development of real talents of each individual; are therefore considered to be an important topic worth studying. This study examined the relationship of forgiveness with health and psychological well-being. Methods: A sample of 243 university students (113 males, 130 females) living in dormitories of Tehran University was included in this study. All participants completed the Heartland Forgiveness Scale (HFS) , General Health Questionnaire (GHQ) and the Psychological Well Being (PWB). Data collected and analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS 18. Finding: The results showed that forgiveness had significant positive correlation with forgiveness with health and psychological well being, respectively. The results of regression analysis revealed that health and psychological well Being predicted via forgiveness variable. Conclusion: Assessing health and Psychological well-being, and relationship of these constructs psychological with forgiveness; can be valuable guidelines in order to provide health for students. Health, psychological well-being and forgiveness need more attention in clinical research. The meaning and limitation of this study and the suggestion for the further study is discussed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله forgiveness, health, psychological well being, students

نویسندگان مقاله محمدرضا خدابخش |
دکتري روانشناسي عمومي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي تهران، تهران، ايران

فريبا کياني |
دکتري روانشناسي، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/991
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات