تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۰؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۰۲۲-۱۰۳۱

عنوان فارسی بررسی اثر توام صدا و بارکاری بر روی تغییرات ضربان قلب در شرایط اسایش حرارتی: یک مطالعه آزمایشگاهی تحت کنترل
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صدا یکی از عوامل آزاردهنده در محیط زیست و زیان‌بخش در محیط کار است که توام شدن آن با فعالیت جسمانی در بسیاری از پست‌های کاری امری معمول است. هدف این مطالعه تعیین اثر مواجهه توام با شدت‌های مختلف صدا و بارکاری مختلف بر روی تغییرات ضربان قلب بود. روش‌ها: این مطالعه مقطعی- تجربی بر روی14 نفر از دانشجویان مرد با میانگین (انحراف معیار) سن 5/1 ± 0/ 23 سال، قد 2/ 5 ± 175 سانتیمتر، وزن 5/7 ± 7/6  کیلو گرم و نمایه توده بدنی 7/1 ±  9/21 کیلو گرم بر مجذور متر انجام شد. ضربان قلب در حالت استراحت(15دقیقه)، حالت نشسته(50 دقیقه)، فعالیت سبک (50 دقیقه)، فعالیت متوسط(50 دقیقه) و فعالیت سنگین(50 دقیقه)  تحت شرایط جوی کنترل شده در شرایط بدون مواجهه با صدا و در مواجهه با تراز های فشار صوت 65، 75، 85 و 95 دسی بل اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نرم افرار SPSS نسخه 18 با آزمون تی- زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.  یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) ضربان قلب افراد در هنگام استراحت (5/7) 1/60 ضربان در دقیقه بود، در حالت نشسته، میزان افزایش ضربان قلب (4/2 ضربان در دقیقه) در مواجهه با تراز صدا 95 دسی‌بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا معنی‌دار بود (032/P=). در فعالیت سبک، میانگین افزایش تعداد ضربان قلب در مواجهه با ترازهای 65، 75 و 95 دسی بل با میانگین ضربان قلب در حالت عدم مواجهه با صدا به ترتیب برابر با 1/2، 4/1 و 8/2 ضربه در دقیقه بود (01/ 0>P ). در فعالیت متوسط، میزان افزایش ضربان قلب در تراز های 65 ، 75 ، 85 و 95 دسی بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا به ترتیب برابر با9/2 ، 8/3، 9/4 و 7/5 ضربه در دقیقه بود (001/0>P). در فعالیت سنگین، میانگین افزایش ضربان قلب در ترازهای 65، 75، 85 و 95 دسی‌بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا به ترتیب برابر با 5/5، 4/8، 8/10 و 5/12 ضربه در دقیقه بود (001/0>P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با صدا در بارکاری مختلف و در شرایط دمایی مناسب موجب افزایش ضربان قلب می‌شود که روند افزایش ضربان قلب ناشی از مواجهه با صدا در حین انجام فعالیت‌های متوسط و خصوصا سنگین و در مواجهه با صدای بیشتر از حد مجاز 85 دسی‌بل زیادتر است واژه‌های کلیدی: سرو صدا، شدت فعالیت، تغییرات ضربان قلب، اثر توام صدا و فعالیت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Combined effect of noise and workload on heart rate changes in thermal comfort condition: A laboratory- controlled study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Noise is one of the annoying agents in the environment and it is harmful agent in workplaces that its occurrence with work load, there are in many workstations. The aim of this study was to determine the combined effects of exposure to noise and work load on heart rate changes. Methods: This cross-sectional study performed on 14 male students into climatic chamber in 2011.The mean ± SD of age 23±1.5 years, height 175±2.5 cm, weight 67±7.5 kg and body mass index 21.9± 1.7 kg/m2. Heart rate was measured under climatic conditions controlled (Wet bulb globe temperature= 22.1±0.9) in four levels of work load including resting state (15 minute), sitting state (50 minutes), light work load (50 minutes), moderate work load (50 minutes) and heavy work load (50 minutes) and five level of noise exposure (No exposure, 65 dBA.75 dBA, 85 dBA and 95 dBA). Data were analyzed with Repeated Measures test. Findings: The mean (SD) of heart rate was 60.1± 7.5 beats per minute (bpm) at rest. Heart rate was increased significantly (2.4 bpm) when the noise exposure level was 95 dB (P=0.032) compared with no exposure to noise in sitting state. In light work load, heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 2.1 bpm ,1.4 bpm and 2.8 bpm respectively (P>0.01). In moderate work load, the average of heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB, 85 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 2.9 bpm, 3.8 bpm. 4.9 bpm and 5.7 bpm respectively (P>0.001). In heavy work load, the average of heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB, 85 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 5.5 bpm, 8.4 bpm. 10.8 bpm and 12.5 bpm respectively (P> 0.001). conclusion: The results showed that the combined effects of exposure to noise and work load at thermal comfort conditions was enhanced heart rate so that increase trend of heart rate in moderate and heavy work load was higher during exposure to noise more than 85 dB .   
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حبيب اله دهقان |
گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سيف اله غريب |
کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حسينعلي يوسفي‌ريزي |
گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1067
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات