تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۵۲-۱۲۶۱

عنوان فارسی اپیدمیولوژی خودکشی در استان بوشهر سال ۱۳۸۸
چکیده فارسی مقاله   مقدمه: خودکشی یکی از مصائب و مشکلات بهداشتی جوامع انسانی می‌باشد که آگاهی از میزان‌ها و اپیدمیولوژی آن در هر منطقه می‌تواند به برنامه‌های کنترل و پیشگیری از آن کمک کند. مطالعه طولی ثبت موارد مرگ سالانه در اجرای این تحقیق به کار گرفته شده است. روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1388، فرمهای از پیش تنظیم شده ثبت موارد خودکشی بر اساس میزان‌های شیوع و کشندگی اختصاصی سنی، جنسی، روش به کار گرفته شده در خودکشی و دیگر متغیرهای دموگرافیک در یک دوره یکساله تکمیل و با استفاده از شاخص خطر نسبی و آزمون‌های همبستگی بررسی شدند. یافته‌ها: شیوع خودکشی در جمعیت زنان استان76/5 و در جمعیت مردان استان88/2 در هر صد هزار نفر برآورد گردید .خطر نسبی مرگ از خودکشی زنان نسبت به مردان در جمعیت مورد بررسی برابر 2 با فاصله اطمینان (6/2-89/1) و اقدام به خودکشی 25/2 با فاصله اطمینان (8/3-03/1)میگردد. در مجموع میزان کشندگی خودکشی‌ها در جامعه مورد مطالعه 6/6 ٪ بود که در دو جنس اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. در87 ٪ موارد روش به کار گرفته شده، مصرف دارو می‌باشد اما فقط 8٪ از کل مرگ‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. دارزدن با 100٪ کشندگی مرگبارترین روش بوده و پس از آن خودسوزی با میزان کشندگی 69 ٪ در رتبه دوم  قرار داشت. روش خودسوزی تنها 6٪ از کل موارد راشامل می‌شد اما 71٪ مرگ‌ها راباعث گردیده است. بالاترین میزان کشندگی در مردان بیکار 3/9 ٪ و سپس در زنان خانه‌دار 2/7٪ مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: شیوع خودکشی در زنان استان از متوسط کشوری بالاتر و در مردان استان از متوسط کشوری کمتربود که مشابه مناطق محرومتر کشور میباشد.پرخطرترین گروها برای خودکشی های موفق زنان متاهل خانه دار کم سواد و مردان بیکار با سواد پایین، تشخیص داده شدند و بیشترین خودکشی‌های ناموفق در سنین کمتر از 25 سال بیشتر در زنان باسواد اعم از مجرد و متاهل و سپس پسران باسواد مجرد مشاهده گردید. واژه‌های کلیدی: خودکشی، اقدام به خودکشی، اپیدمیولوژی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Epidemiology of suicide in province of Bushehr in 2009
چکیده انگلیسی مقاله Background: suicide is one of the most important health problems in communities and knowledge of rates and epidemiology of it in any region could help in control and preventing programs .Longitudinal registration of annual death data has been employed in this study. Methods: In an analytical and cross sectional study pre conducted forms of suicide was engaged to register data , crude and specific attempted and completed suicides rates was computed along with other demographic variables . Statistical analysis includes estimation of relative risks and also correlation analysis between variables. Data were released from health province center of Bushehr University of medical sciences. Only suicide acts that resulted in hospitalization or death were included in the study. Findings: annual incidence of suicide in women was 5.7 and 2.88 in men per 100000 people in the province. Overall, 6.6 % of all suicide acts proved lethal (no significant difference between males and females), but number of attempt suicides and completed suicides in females were twice more comparing to males (RR=2.3 &1.98 respectively). Fatality rate of suicide acts in the whole was 6/6 percent and no significant difference observed between males and females. Poisoning with drugs accounted for 87% of acts but only 8% of fatalities. Self immolation accounted for only 6% of suicide acts but 71% of fatalities. hanging was the most fatal method( fatality rate 100%) followed by self immolation (fatality rate 69%).highest fatality rate was observed in unemployed men (9/3%) followed by housewife ( 7/2%). Conclusion: incidence of suicide in the province for men is lower and for women was higher than that was observed in the country, such as other deprived regions of the country. The most high risk groups for complete suicide were illiterate housewife and then unemployed men with low education. incomplete suicides almost happens under age 25 years in educated women single or married and in educated almost single men.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبداله حاجيوند |
دكتراي آمار حياتي، استاديار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران

فاطمه اکبري‌زاده |
كارشناس ارشد روانشناسي باليني ،مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايرن

محسن جانقرباني |
استاد، گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1114
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات