تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۳۹-۱۲۵۱

عنوان فارسی ارزیابی گروه های شغلی و توانایی کارکنان با استفاده از شاخص فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار(WAI)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: به منظور کاهش حوادث شغلی، بیماری‌های مرتبط با کار و همچنین بهبود رضایت‌مندی از شرایط کاری، انجام ارزیابی‌های شغلی ضروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، به کارگیری شاخص‌های ارزیابی ارگونومیک شاخص فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار (WAI)، جهت ارزیابی گروه‌های شغلی و توانایی انجام کار کارکنان بود. روش‌‌ها: این مطالعه بر روی 194 نفر مرد شاغل در صنایع نساجی انجام شد. به منظور انجام ارزیابی، از شاخص ماکروارگونومی فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار (WAI) استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری رگرسیون خطی چندگانه، t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج شاخص RSI برای 15 گروه مشاغل نشان داد که تمامی گروه‌ها در منطقه سبز یا ایمن (RSI بزرگتر از6/7) قرار دارند. نتایج حاصل از شاخص WAI هم نشان داد که تنها گروه شغلی اپن دارای توانایی کار خوب بود و بقیه گروه‌های مشاغل دارای توانایی انجام کار متوسط بودند نتیجه‌گیری: ارزیابی ماکروارگونومی مشاغل نشان داد که 15 گروه شغلی برای کارکنان ایمن و بهره‌ور بودند. شغل دولاتاب بیشترین مقدار و شغل فلایر کمترین مقدار این شاخص را داشتند. همچنین وضعیت پوسچر بدن در تمامی 15 گروه مشاغل و وضعیت حواس در گروه مشاغل چله پیچی، اتو کنر، بافندگی و تعمیرات در وضعیت زرد یا هشدار قرار داشتند. نتاج WAIنشان داد که تنها گروه شغلی اوپن دارای توانایی کار خوب بود و بقیه گروه‌های مشاغل دارای توانایی انجام کار متوسط بودند شاخص RSI، علاوه بر بررسی محیط، سطوحی از تناسب افراد برای انجام وظایف را تعیین می کند. اما شاخص WAI، با پایش افراد، مفهومی گسترده تر از تناسب یعنی توانایی انجام کار را تعیین می کند. واژه‌های کلیدی: شاخص فشار نسبی (RSI)، شاخص توانایی کار (WAI)، گروه‌های شغلی، صنعت نساجی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of job groups and employees ability by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI)
چکیده انگلیسی مقاله Background: To reduce occupational accidents and work-related diseases as well as improving satisfaction of working conditions, Assessment to identify risks and control measures are necessary. The aim of this study, applying ergonomic assessment indices Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI) to assess the job groups and ability of workers. Methods: This study was conducted on 194 men employed in the textile industry. For assessing of job groups the Relative Stress Index (RSI) was used. Also, for assessing of personnels ability, Work Ability Index (WAI) was used. The procedure was the interview with the persons. Result analyzed with SPSS version 20. Findings: Results of RSI for 15 job groups showed that all job groups were in the Green Zone or Safe (RSI greater than 7.6) . Also results of WAI showed that only "Open" were to have good level of ability and other job groups were to have intermediate level of ability. It also was determined that there was a significant relationship between age and work experience with the results of the Work Ability Index (WAI). Conclusion: Relative Stress Index (RSI) is a tool for macroergonomics assessment of job risks. Also, in six sets of tasks of RSI, levels of fitness are determined. But WAI, Ability to work is determined that is a wider meaning than the fitness. This index can reliably to predicted work disability, retirement and death.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جعفر اکبري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مقداد کاظمي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد امين موعودي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران

شهرام صفري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (

بهزاد محکي |
استاديار، گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1113
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات