تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۳۰-۱۲۳۸

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مذهبی درک شده با وضعیت سلامت زنان و مردان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. دستیابی به سلامت سالمندان و پیشگیری از بروز و ابتلای آنان به بیمارهای مزمن و کاهش شیوع بیماری‌ها در آنان اولین گام شناسایی وضعیت سلامت و عوامل مؤثر بر آن در هرجامعه بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر این مسأله حمایت اجتماعی ومذهبی می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حمایت اجتماعی و حمایت مذهبی درک شده بر وضعیت سلامت سالمندان انجام شد. روش‌ها : این پژوهش مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی که بوده روی 120 نفر از سالمندان 65 سال و بالاتر انجام شد. شیوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی شهر سی سخت استان کهکیلویه و بویراحمد بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای سه قسمتی بوده که بخش اول مربوط به حمایت اجتماعی درک شده، بخش دوم حمایت مذهبی درک شده و در بخش سوم برای اندازه‌گیری وضعیت سلامت سالمندان از پرسشنامه 12 SF استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات قبلی به تایید رسیده است. داده‌ها از طریق مصاحبه ساختارمند (حضوری و تلفنی) با سالمندان جمع‌آوری گردیده و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 5/16 و آزمون‌های آماری تی‌مستقل آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری 05/0در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ارتباط معنی‌دار آماری بین حمایت مذهبی و حمایت اجتماعی درک شده با وضعیت سلامت سالمندان مورد مطالعه ارتباط معنی‌دار آماری بود (378/1=  r) و (05/0 < P). آزمون تی مستقل نشان داد بین جنس و وضعیت سلامت تفاوت معنادار وجود داشت به گونه‌ای که زنان نسبت به مردان از وضعیت سلامت پایین‌تری برخوردار بودند (05/0 < P). همچنین زنان سالمند در جمعیت مورد مطالعه نسبت به مردان از حمایت مذهبی (05/0< P) و حمایت اجتماعی درک شده (05/0< P) پایین‌تری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه اهمیت حمایت اجتماعی و مذهبی را در سلامت سالمندان مورد تایید قرار می‌دهد لذا لازم است حمایت مذهبی درک شده و حمایت اجتماعی درک شده به عنوان یک تأمین کننده قوی در وضعیت سلامت در طراحی مداخلات ارتقا سلامت سالمندان مورد توجه قرار گیرد.  واژه‌های کلیدی: سالمندی، زنان، حمایت اجتماعی، حمایت مذهبی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation impact of perceived social and religious support on health status of the elderly Women and Men
چکیده انگلیسی مقاله Background: Aging is a Sensitive period of life and attention to the issues and needs is essential. To access to health care for the elderly and the prevention of chronic diseases, and reduce the incidence of infection, the first step is identifying the factors affecting the health of every community. One of the factors affecting it, is the social and religious support. Thus, this study compared the relationship between the variables of social support and religious support as a provider of health and social support were elderly. Methods: In this cross-sectional study, 120 older (59 females and 61 males) aged 65years and older was selected by random health centers in Sisakht city(Kohgiloyeh and BoyerAhmad Province), Iran. In order to measure perceived social support and perceived religious support previous studies and validated questionnaire to measure the health status of the elderly 12 SF questionnaire was used. Data were collected by Interview Or by telephoning. and analyzed using statistical tests T, correlation and regression analysis were analyzed. Significance level of 0/05 was considered and SPSS version 20 statistical software was used for analysis. Statistical software was SPSS version 20 for analysis. The level of significance was considered as 0/05. Findings: In generally, results indicate a significant relationship between perceived social support and religious support to the elderly was studied (r>1/378 and p < 0.05).The Findings suggest a significant association between gender and health status was such that women had poorer health status than men (p < 0.05). Also the population of elderly women than men had lower perceived social support and religious support (p< 0.05). Conclusions: The increase in the elderly population that future officials to solve planning problems elderly face. Then, attention to the factors affecting the health status of the elderly, General and older women in particular, including issues that require special attention.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Women, Social Support, Religious Support

نویسندگان مقاله جواد هاروني |
دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن‌زاده |
مربي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

آرش سلحشوري |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه پورحاجي |
دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه بهداشت و مديريت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

فيروزه مصطفوي |
استاديار، سلامت اجتماعي، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1090
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات