تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۲۱-۱۲۲۹

عنوان فارسی ارتباط‌ سنجی سرمایه اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه می‌گردد. عوامل مختلفی بر سطح سرمایه اجتماعی درک شده تاثبر گذار می‌باشند. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین سرمایه اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1391 انجام گردید. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 1391 در مدت زمان ماه انجام گردید. حجم نمونه 140 نفر و نمونه گیری به روش طبقه بندی بوده است. در این مطالعه ابزار گردآوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک (6 سوال)، و ابزار سرمایه اجتماعی Bullen (36 سؤال) استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون‌های آماری t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره کل سرمایه اجتماعی شرکت کنندگان در مطالعه 37/14±82/47بود. حیطه‌های سرمایه اجتماعی در افراد مورد مطالعه با متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی‌داری را نشان داد (05/0P).  نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های حاصل، تقویت سرمایه اجتماعی در یک جامعه منجر به بهبود فعالیت‌های اجتماعی کارکنان خواهد شد بنابراین در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سلامت کارکنان به توزیع برابر امکانات و تسهیلات رفاهی توجه نمود. واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی درک‌شده، کارکنان، شبکه بهداشت و درمان ری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determinate relation between perceived social capital with relevant factors among health workers in medical and health network of Rey city, Tehran, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Social capital causes promoting community members' participation level as set of norms among community systems. We aimed to determination between perceived social capital with relevant factors among Health workers in medical and health network of Rey city.   Methods: This study was a cross sectional one which assessed determination between social capital and relevant factors among Health workers in medical and health network of Rey city 140 Staff in 2012. The instrument for data collection was a multidimensional scale including socio demographic (6 items) and Bullen's instrument (36 items). Collected data was analyzed by SPSS software version 18 with using with T-Test, Pearson correlation and ANOVA tests.  Findings: Mean perceived social capital among participants was 47.82± 14.37(Mean ± SD). Study findings showed that social capital had significant relation between some variables such as age, economic status, Marital Status (P< 0.05). Also, there was not correlations social capital with Education status, Employment status and work location. Conclusion: According to these results, the strengthening of social capital in a community will lead to social activities improvement in staff, also we must be consider to Equal distribution of resources and facilities in health program  .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيما اسماعيلي شهميرزادي |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران

منور مراديان سرخكلايي |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران

آذر طل |
دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

رويا صادقي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران

زهرا نيكوسرشت |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، MPH اپيدميولوژي، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

فرزانه فرد |
كارشناس بهداشت عمومي، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/980
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات