تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۰۱-۱۲۱۳

عنوان فارسی شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتیط با آن در بین استفاده‌کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هر سال تعداد زیادی از زنان در اثر بارداری ناخواسته و سقط غیر ایمن جان خود را دست می دهند. با توجه به اهمیت بارداری ناخواسته مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در بین استفاده‌کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان گرگان در سال 1389طراحی و اجرا شد.                                                                                                 روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در سال 1389 انجام شد.339 نفر از زنان استفاده کننده از روش منقطع پیشگیری از بارداری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گرگان به روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسشنامه‌ای محقق ساخته که روایی آن مورد تایید بود به روش مصاحبه جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزارآماریSSPS نسخه 16 و آزمون‌های کای اسکوئر و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.                           یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 45/7±10/32بود. 13% زنان بارداری ناخواسته داشتند. بین بارداری ناخواسته با سن، شغل، تحصیلات و تعداد فرزندان زنان مورد مطالعه و همسرانشان ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نگردید. اما با کاهش سن آخرین فرزند بارداری ناخواسته افزایش معناداری را نشان داد.همچنین بین محل سکونت با بارداری ناخواسته ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد، به طوری که بارداری ناخواسته در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بود. نتیجه‌گیری: باردار ی ناخواسته در زنان گرگانی نسبتاً بالا است. بنابراین پیشنهاد می‌شود زنان واجد شرایط در رابطه با دلایل بارداری ناخواسته، استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و عوارض بارداری ناخواسته آموزش داده شوند. واژه‌های کلیدی: بارداری ناخواسته ، زنان، تنظیم خانواده، روش منقطع،گرگان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in interruption method users in Gorgan health-care centers in 2010
چکیده انگلیسی مقاله Background: A lot of women die each because of unwanted pregnancies and unsafe abortion. According to importance of unwanted pregnancies, the purpose of the current study is to determine prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in interruption method users in Gorgan health-care centers in 2010. Methods: In this descriptive-analytical study, 339 eligible women that were under supported of Gorgan health centers were selected through multistage sampling methods in 2010 and were invited through telephone for interview. Data were collected through interview by a questionnaire that its reliability and validity was approved. Data were analyzed through SPSS 18 software by using chi-square and Fisher's exact test. Findings: Mean age and SD of under studied women was 32.05±7.46. 45 (13%) participants had an unwanted pregnancy. There wasn't significant relation between unwanted pregnancy with age, occupation, education and number of children. There was significant relation between last child's age and unwanted pregnancy. There was significant relationship between location and unwanted pregnancies so that unwanted pregnancies in urban regions were more than rural regions. Conclusion: Incidence of unwanted pregnancies among Gorganian women is relatively high. Therefore, we recommend that eligible women were educated about reasons of unwanted pregnancy, using contraceptive methods and unwanted pregnancy complication.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Unwanted pregnancy, Withdrawal, Family Planning, Gorgan

نویسندگان مقاله عزيزه حسن قاسمي |
کاردان بهداشت خانواده، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گلستان، ايران

عبدالرحمن چرکزي |
دکتري تخصصي آموزش بهداشت، عضو هئيت علمي گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گلستان، ايران

هاشم حشمتي |
دکتري تخصصي آموزش بهداشت، عضو هئيت علمي گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گلستان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/845
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات