تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۸۶-۱۲۰۰

عنوان فارسی بهینه سازی فرایند فنتون جهت حذف کل کربن آلی از محیط آبی حاوی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از روش آماری تاگوچی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه آموکسی سیلین یکی از پر مصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها در سراسر دنیا می‌باشد که انتشار آن به محیط زیست اثرات بهداشتی و زیست محیطی متعددی در پی دارد. هدف از این تحقیق بهینه‌سازی فرایند فنتون جهت افزایش میزان معدنی‌سازی آموکسی سیلین موجود در محیط آبی می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه جهت بررسی تاثیر عوامل و تعیین شرایط بهینه حذف TOC از محلول آبی حاوی حاوی آموکسی سیلین توسط فرایند فنتون 5 پارامتر TOC ورودی، غلظت اولیه پراکسید هیدروژن، آهن دوظرفیتی، PH و زمان واکنش هر کدام در 4 سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات هرکدام 2 بار تکرار شدند و در نهایت شرایط بهینه و درصد تاثیر هر عامل توسط روش آماری تاگوچی به دست آمد. یافته‌ها: بازده حذف TOC از محیط آبی با غلظت کل کربن آلی ورودی 6، 40، 87 وmg/L 193 به ترتیب برابر 165/37، 285/38، 16/35 و 24/17٪ بود. بهینه‌سازی با روش تاگوچی نشان داد که عوامل مورد نظر در حذف TOC توسط فرایند فنتون، TOC ورودی mg/L 40، H2O2 اولیه mg/L 500، Fe2+ اولیه  mg/L50، PH برابر5/3 و زمان واکنش 10 دقیقه با میزان اهمیت به ترتیب 357/2، 58/73، 837/11، 137/4و 089/8 ٪ بوده‌اند. نتیجه‌گیری: در این مطالعه حداکثر راندمان حذف آموکسی‌سیلین و TOC به ترتیب برابر با 66/99 و 285/38٪ به دست آمد.  نتایج نشان می‌دهد که بر خلاف تجزیه کامل آموکسی سیلین، حذف کامل TOC رخ نداد که این امر می‌تواند به دلیل تولید محصولات جانبی مقاوم به معدنی‌سازی در طی فرایند فنتون باشد. به علاوه از این فرایند می‌توان به عنوان یک واحد پیش تصفیه جهت افزایش میزان معدنی سازی فاضلاب حاوی آموکسی سیلین استفاده نمود. واژه‌های کلیدی: آموکسی سیلین، فرایند فنتون، معدنی‌سازی، تاگوچی  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Optimization of fenton process for total organic carbon removal from aqueous solution includes amoxicillin antibiotic by using taguchi experimental design
چکیده انگلیسی مقاله and cause health and environmental effects. This study investigates the optimization of the parameters affecting the advanced oxidation process Fenton for improving TOC removal from aqueous solution includes amoxicillin antibiotic by using Taguchi experimental design. Methods: In this study for evaluation the effect of factors and determination optimal conditions to removal TOC by Fenton process, 5 parameters such as TOC, Hydrogen peroxide, Fe2+ initial concentrations, PH and reaction time each of in 4 levels was investigated. Optimization experiments were repeated 2 times each and the optimal conditions were obtained after analysis with Taguchi method. Findings: TOC removal efficiency by Fenton process from aqueous solution via TOC initial concentrations 6, 40, 87 and 193 mg/L was 37.165%, 38.285%, 35.116% and 17.24% respectively. Optimization of the process by Taguchi method showed initial TOC concentration 40 mg/L, H2O2 500mg/L, Fe2+ 50mg/L, PH 3.5 and reaction time 10 min with importance priority of 2.357%, 73.58%, 11.837%, 4.137% and 8.089% were determined as optimum conditions of operational parameters of the Fenton process in TOC degradation respectively. Conclusion: In this study, Maximum removal efficiency of amoxicillin and TOC were obtained 99.6% and 38.285% respectively. This study indicated that Fenton process can be used for pretreatment of amoxicillin for biological treatment. Unlike complete amoxicillin degradation, TOC removal (mineralization) was not complete in Fenton oxidation due to formation of refractory intermediates.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Amoxicillin, Fenton process, Mineralization, Taguchi

نویسندگان مقاله شاهين بهزادي |
گروه مهندسي محيط زيست – آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان، خوزستان، ايران

منصوره دهقاني |
گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، فارس، ايران

محمد صادق سخاوتجو |
گروه مهندسي محيط زيست – آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان، خوزستان، ايران

حسن هاشمي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1316
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات