تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۷۸-۱۱۸۵

عنوان فارسی بررسی آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص هپاتیت B، سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هپاتیت Bاز عمده‌ترین مشکلات سلامتی عصر حاضر و از علل افزایش خطر ابتلا به کارسینوم هپاتوسلولار و سیروز کبدی می‌باشد. دانشجویان علوم پزشکی به دلیل وضعیت شغلی آینده، جز گروه در معرض خطر و بیش از جمعیت عادی به بیماری مبتلا می‌شوند. مطالعه حاضر به بررسی میزان آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری دانشجویان علوم پزشکی در خصوص هپاتیت B پرداخته است. روش‌‌ها: نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و جمعیت مورد مطالعه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان می‌باشند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول حداقل 385 نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 18 و آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیر من، تی‌مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه بود. یافته‌ها: 457 دانشجو (8/41% پسر و 2/58% دختر) در 29 رشته تحصیلی در مطالعه شرکت نمودند. میانگین نمره کل و انحراف معیار آگاهی دانشجویان (1/2±56/5)، درک خطر عمومی (12/3±8/21)، درک خطر فردی(2±25/7) و قصد رفتاری دانشجویان (28/3±99/14) می‌باشد. بین میانگین نمرات درک خطر و قصد رفتاری با جنسیت، آگاهی و درک خطر با سن، آگاهی، درک خطر و قصد رفتاری با سطح تحصیلات و رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنی‌داری دیده شد (05/0P<). نتیجه‌گیری: با توجه به در معرض خطر بودن دانشجویان علوم پزشکی و پایین بودن قصد رفتاری آن‌ها در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه، بررسی موانع و فاکتورهای موثر در این خصوص و همچنین انجام مداخلات آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: آگاهی، خطر درک شده، قصد رفتاری، دانشجویان علوم پزشکی اصفهان، هپاتیت  B
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Survey of Knowledge, Risk perceptions and Behavioral intentions in the students of Isfahan University of Medical Sciences regarding Hepatitis B, 2012
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Hepatitis B is one of the world's health problems and increased the risk of hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis. Medical students exposed to risk Because of future job, and being infected than the general population. This study will Survey level of knowledge, risk perception and behavioral intention medical students about hepatitis B. Methods: This is a descriptive - analytical study and populations are students of Isfahan University of Medical Sciences. Sampling was randomly and sample size according to the formula: n= Z2 * S2/D2 were at least 385 people. Data were collected by questionnaire and were analyzed by using SPSS 18 software and statistical tests of Pearson, Spearman, t and ANOVA. Findings: 457 students (41.8% male and 58.2% female) in 29 fields of study participated in the study. Mean and standard deviation of students' awareness (5.56 ± 2.1), public risk perception (21.8 ± 3.12), perceived personal risk (7.25 ± 2), and behavioral intention of students (14.99 ± 3.28) is. Between risk perception and behavioral intention with gender, Knowledge and risk perception with age, Knowledge, risk perception and behavioral intention with students' education level was significantly related (P < 0.05). Conclusions: According to the high risk of medical students, seems that necessary to study barriers and causes of low behavioral intention and Also implement educational interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مصطفي نصيرزاده |
دانشجوي دكتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

منا حافظي بختياري |
کارشناس بهداشتي، مرکز بهداشت شماره يک، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مهدي ميرزايي علويجه |
کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

فيروزه مصطفوي داراني |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پروين دوست محمدي |
کارشناس بهداشتي، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريدن، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1194
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات