تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۶۷-۱۱۷۷

عنوان فارسی بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت های بدنی بر سرمایه اجتماعی(هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که ورزش و فعالیت بدنی با کاهش در استرس، اضطراب، افسردگی و بد خلقی و افزایش در خوش خلقی یا سلامت روانی و احساسات تجدید حیات در ارتباط است. کارکرد اجتماعی تربیت بدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی، کارکرد زیر بنایی و بنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود در بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می‌گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ورزش در اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان بوده است.   روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی همبستکی بر روی اعضاء هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت است. که گرد آوری داده ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر اساس مدل اسکات SCAT) )، و همچنین پرسشنامه اوقات فراغت محقق ساخته که روایی صوری و محتوای آنها مور تائید صاحبنظران قرار گرفته و نیز پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/. و 82/. بدست آمد. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های T تک متغیره و آزمون صریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد.   یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره اوقات فراغت افراد برابر با 42/3 و سرمایه اجتماعی افراد برابر 47/3 بوده است. همچنین تحلیل‌های رگرسیونی نشان داد، بین ترکیبی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت) با میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت فیزیکی رابطه معنی‌داری وجود دارد. (602 R = ./ و P-value ≤ 0.05) و مقدار ضریب همبستگی چندگانه، یعنی ترکیبی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی 602/. و ضریب تعیین 362/. می‌باشد. این ضریب نشان می‌دهد که 2/36٪ از واریانس نمرات اوقات فراغت فیزیکی به وسیله ترکیبی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی قابل توصیف، توضیح و تبیین می‌باشد.   نتیجه‌گیری: ورزش و فعالیت‌های بدنی در اوقات فراغت و شرکت فرد در فعالیت‌های گروهی و عضویت در آنها شرایطی را فراهم می‌سازد تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد. این چنین فعالیت‌ها می‌تواند باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی و مولفه‌های آن نظیر، هنجارهای اجتماعی و مشارکت افراد گردد.   واژه های کلیدی: اوقات فراغت، ورزش، سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The role of leisure time emphasis's on physical activities on social capital (social norms, Participation) in Faculty Members of Esfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: Several studies have shown that physical activity and exercise in reducing stress, anxiety, depression and bad mood and increase feelings of revitalization of humor or mental health is associated with. Social work Sport and Physical Education in the development and strengthening social infrastructure and basic functioning of the whole structure of society and the relationships between social strata Vahad significant effects on the leaves. The aim of this study was to investigate the relationship between sport and social capital in leisure time faculty members of Isfahan University of Medical Sciences Methods: descriptive correlation method is used in this study. Two questionnaires are used for data collection. Social capital questionnaire is based on SCOT Model. Also, leisure time questionnaire made by researcher which Face and content validity of it was verified by experts. Reliability coefficients by using Cornbrash's alpha coefficients were calculated at 0.92 and 0.82 respectively. Sample populations measured by Khan's Formula, they are 150 people that were selected as sample using multiple cluster sampling by taking the sex and college into consideration as variables. Findings: The results showed that the average leisure time physical equivalent of 42/3 and social capital for individuals 3/47, respectively. Regression analysis also showed that the combination of the components of social capital (trust and sharing) the amount and physical recreation are significant. (R = .602 / P = ./000) and multiple correlation coefficient, which combines elements of social capital and physical recreation .602 And the ratio of .362 Is. The index shows that % 36/2 of the variance in scores on physical leisure, social capital can be described by a combination of factors, is the explanation. Conclusion: Exercise and physical activity in leisure time and Individual participation in group activities and they provide conditions for membership till People interact and communicate with other people and a sense of belonging to the group Collective interests and respect. Such activities can increase the level of social capital and its components, such as, social norms and the participation. Keyword: Leisure, sport, social capital, trust and partnerships
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جهانگير کريميان |
دانشيار تربيت بدني علوم ورزشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

تقي آقاحسيني |
استاديار مديريت آموزشي، دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد باهنر اصفهان)،‌اصفهان، ايران

پريوش شکرچي زاده |
استاديار تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مرضيه شريفيانا |
کارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران

سيد مرتضي موسوي نافچي |
کارشناس ارشد تربيت بدني گروه مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه، اصفهان ، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1218
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات