تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۱۵۸-۱۱۶۶

عنوان فارسی نقاط کور در برنامه اعتباربخشی
چکیده فارسی مقاله اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم های بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستان ها است که در ایران نیز در صدر اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است اما سایر کشورهایی که برنامه اعتباربخشی را اجرا نمودند با چالش هایی رو به رو بوده اند. از آنجایی که برنامه اعتباربخشی در مراحل اولیه پیاده سازی در ایران است، تحقیق حاضر به صورت متفاوت، با بررسی سایر مطالعات به دنبال جنبه های منفی احتمالی در برنامه اعتباربخشی بوده تا بدین طریق چالش های موجود در اجرای این برنامه را که از دیده ها پنهان مانده استخراج کرده و راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنان در ایران ارائه دهد. یافته های این مطالعه در پایان سال 91، به صورت مروری نقلی جمع آوری گردید و چالش های موجود در دسته های مجزا شامل؛ افزایش هزینه، عدم قطعیت در خصوص اثربخشی برنامه، تعارض بین تضمین کیفیت و بهبود کیفیت، استفاده از یک مجموعه واحد از استانداردها برای ارزیابی سازمان و برنامه ها در محیط های مختلف، ترویج بروکراسی اداری و دسته ای در ارتباط با کارکنان شامل؛ افزایش بارکاری آنان وکمبود نیروی انسانی، ایجاد استرس در کارکنان به دلیل سختی و زمان بر بودن اجرای آن قرار گرفته و بررسی شد. وجود این چالش ها در برنامه اعتباربخشی مانع از اجرای صحیح و رسیدن به هدف اعتباربخشی در سازمان ها می گردد. بنابراین این مطالعه به مسوولین در جایگاه سیاست گذاری پیشنهاد می دهد برای اجرای موفق این برنامه در ایران، تمام موارد شناسایی شده را از جوانب مختلف، مطالعه و در برنامه ریزی های خود جهت پیاده سازی برنامه در سطح کشور آن نکات را مدنظر قرار داده و با تشکیل جلسات و همایش های تخصصی در این زمینه برای یافتن راه حل های موثر اقدام لازم در جهت کاهش یا رفع اثرات آن انجام دهند. کلید واژه: اعتباربخشی- چالش ها- مطالعه مروری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Blind spots on Accreditation Program
چکیده انگلیسی مقاله Accreditation is an assessment tools of health systems especially hospitals, that is a top priority of the Ministry of Health and Medical Education in Iran but other countries that have implemented this program faced challenges. Since the accreditation program is in the initial stages of implementation in Iran, this study review other studies to find probable downsides of the program to extract the challenges in implementing this program which has not been seen to propose solutions for overcoming its problems. This is a narrative review and its findings was obtained at the end of 1391 and challenges were classified in categories including: increasing costs, uncertainty about the effectiveness of the program, the conflict between quality assurance and quality improvement, using a single set of standards for the evaluation of organizations and programs in different environments, promotion administrative bureaucracy and a bunch about employees including: increasing their workload and lack of manpower, increasing stress of staff due to the difficult and time-consuming of the program. These challenges impede the proper implementation and achieve objectives of the accreditation program in organizations. Therefore, this study suggests to authorities, study and plan for all aspects of the identified inconsistencies for successful implementation of this program in Iran and takes action to reduce or eliminate its effects through professional meetings and conferences in this field to find effective solutions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Accreditation - challenges - review study

نویسندگان مقاله محمد حسين يارمحمديان |
استاد، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

ازاد شکري |
دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، کميته تحقيقات دانشجويي، اصفهان، ايران

نجمه بهمن زياري |
دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، کميته تحقيقات دانشجويي، اصفهان، ايران

ايان کردي |
دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، کميته تحقيقات دانشجويي، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1065
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات