تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۶۸-۱۷۸

عنوان فارسی نقش توکل در تأمین سلامت روانی انسان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از معضلات عصر کنونی، اضطراب، ناامیدی و احساس پوچ‌گرایی در میان انسان‌ها است که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در زندگی بشر خواهد بود تا جایی که فشار روانی را بیماری تمدن جدید نام نهاده‌اند. همین امر اهمیت پرداختن به این مسأله و پیداکردن راهی برای درمان وپیشگیری از به ‌خطر افتادن سلامت روان انسان‌ها را دوچندان خواهد کرد. روش‌ها: در این مطالعه که با روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است، توکل به‌عنوان یکی از راه‌های پیشگیری و درمان فشارهای روانی که حتی مورد توجه روانشناسان غربی نیز قرار گرفته، مطرح گردیده است. یافته‌ها: توکل به‌ معنای تکیه کردن بر خداوند و واگذاری تمام امور به او به همراه تلاش و در پایان حس رضایتمندی است که توکل واقعی می‌تواند زمینه‌ساز امید، حسن‌ظن، صبر، دوری از صفات رذیله انسانی، شوق در راه نیل به اهداف، هدفمند دیدن دنیا و اتفاقات آن و در نهایت بهبود کیفیت زندگی و تأمین سلامت روانی انسان‌ها گردد و آیات و روایات متعددی نیز مؤید این مطلب است. نتیجه‌گیری: انسانهای متوکل به واسطه توکل و اعتمادشان بر خداوند متعال، انسان‌هایی امیدوار، صبور و دارای حسن‌ظن به انسان‌های دیگر و اتفاقات پیرامونشان هستند زیرا دنیا و مشکلاتش را هدفمند و هرآنچه را که اتفاق می‌افتد جز خیر و مصلحت خویش نمی‌پندارند، بنابراین نسبت به دیگران از آرامش روانی بیشتری برخوردارند. واژه‌های کلیدی: توکل، سلامت روان، اسلام، خدا
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The role of Trust in the provision of mental health
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the problems at the present age is anxiety, feelings of hopelessness and nihilism among humans that would cause many problems in life so that stress has called new civilization diseases. This issue would be doubled importance of addressing to this subject and find a way for the treatment and prevention of mental health risk. Methods: This study was conducted with library method, Trust word has been introduced as one of the ways to prevent and treat stress which have even noticed by western psychologists. Findings: Trust means reliance on God and give Him all things with a sense of satisfaction that can provide the real ground for hope, Reliance, goodness, thought, patience, avoiding the ugly human traits, passionate in achieving the goals, objective view to the world and its events and ultimately improve quality of life and mental health and numerous verses and Hadiths confirms this. Conclusion: Due to the trust and confidence, these kinds of peoples are hopefully and patience to the events around them because they perceived that the world and its problems are objectively and whatever what happened is interest and beneficiary for them Thus they have mental peace more than others.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Trust, Mental Health, Islam, God

نویسندگان مقاله يحيي معروف |
دانشيار، گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه رازي كرمانشاه، ايران

سمانه شريفي راد |
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي كرمانشاه، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469495.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات