تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۵۱-۱۵۹

عنوان فارسی بررسی علل تناقضات آماری ازدیدگاه مدیران ومسئولان آمارمراکزوابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: وجودآمار و اطلاعات صحیح در هر سازمانی نقش تعیین کننده ای داشته و در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان بسیار مهم است. مدیران از عمده ترین گروههایی هستند که از نتایج فعالیتهای آماری استفاده می کنند و مسئولان آمار موظف به جمع آوری و آماده کردن، تحلیل و تفسیر اطلاعات هستند. هدف از این پژوهش، بررسی علل تناقضات آماری از دیدگاه مدیران و مسئولان آمار مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش ها:این مطالعه، توصیفی- مقطعی با مشارکت 113نفر از مدیران و مسئولان آمار مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با روش سرشماری نمونه گیری شدند انجام شد. گردآوری داده ها با پرسش نامه ای محقق ساخته، در قالب 6 دسته علل تناقضات آماری انجام گرفت.  داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید.یافته ها: بیشترین میانگین نمره درکل گروههای مورد بررسی به علل تناقضات آماری مرتبط با قوانین و دستورالعمل ها(63/0±95/3)، هماهنگی (71 /0±90/3)، مدیریت (63/0±89/3) و کنترل و نظارت (72/0±87/3) اختصاص داده شد که مهمترین علل تناقضات آماری بودند. میانگین نمره علل تناقضات آماری مرتبط با قوانین ودستورالعمل ها (003/0P =)، هماهنگی(042/0 P =) و عوامل فرآیندی تولید و ارائه آمار (P < 0/001) بین گروههای مورد بررسی تفاوت معنی دار دارد.نتیجه گیری: با توجه به این که مهمترین علل تناقضات آماری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید مسئولان آمار در مقام تولیدکنندگان و مدیران درمقام مصرف کنندگان آمار، علل مرتبط با قوانین و دستورالعمل ها، هماهنگی، مدیریت و کنترل و نظارت می باشد، باید برنامه ریزی های مدونی به منظور به حداقل رساندن و حذف تناقضات نمود.واژه های کلیدی:آمارها و داده های عددی، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان     
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The causes of statistical inconsistencies from the viewpoint of managers and statisticians in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: Correct statistical data plays a significant role in evaluating the performance of an organization. Managers are mainly expected to use the results of statistical analysis and statisticians are assumed to collect, analyze and interpret the data. This study is aimed at investigating the causes of statistical inconsistencies from the viewpoint of managers and statisticians in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences.                                                        Methods: This is a cross-sectional study in which 113 managers and statisticians working in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences participated. They were selected based on census on researcher-made questionnaire was used to collect data. The items in the questionnaire were designed to reveal the six causes of statistical inconsistencies. Descriptive and inferential statistics were used via SPSS 19.   Findings: The highest means for the causes of statistical inconsistencies were as follows: rules and directions (m=3.95±0.63, P=0.003), coordination (m=3.90±0.71, P=0.042), management (m=3.89±0.63, P=0.285) and control and supervision (m=3.87±0.72, P=0.597).These were among the main causes of statistical inconsistencies. The means associated with rules and directions, coordination and factors involved in the process of producing and presenting statistics (P< 0.001) had meaningful statistical difference among the investigated groups.  Conclusion: Regarding the main causes of statistical inconsistencies in Isfahan University of Medical Sciences from the viewpoint of statisticians as producers and managers as consumers, these causes were associated with rules and directions, coordination, management, control and supervision. Therefore, detailed plans are required to minimize and eliminate these causes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کبري افشاري |
کارشناس، مدارک پزشکي، مديريت آمار و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سکينه سقاييان نژاداصفهاني |
مربي، آموزش مدارک پزشکي ،گروه مديريت و فن‌آوري اطلاعات سلامت، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1639
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات