تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۴۲-۱۵۰

عنوان فارسی بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو
چکیده فارسی مقاله مقدمه:یکی از مهمترین مشکلات جانبی تولیدکمپوست درکشور ما، وجود مقادیر زیاد رطوبت در زباله های شهری است که منجر به تولید حجم زیاد شیرابه می گردد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی در مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو می باشد.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده و عمل نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت شیمیایی شیرابه ناشی از مراحل مختلف پردازش کمپوست، در 4 فصل سال و بطور ماهیانه انجام شد. پارامترهای مورد آزمایش شاملpH،COD ،TSS ،EC،آمونیاک،فسفر و فلزات سنگین(Cd,Zn,Pb,Cr) بود. نمونه برداری از  مراحل سالن دریافت، خرد کن و سایت تجزیه انجام شد.نتایج:متوسط کل دبی شیرابه خروجی از کارخانه کمپوست 4/0بوده که حداکثر    2/1 و حداقل   2/0 اندازه گیری شد. دبی خروجی از سالن دریافت حدود 04/0 ، از قسمت خردکن زباله و پرس زباله   08/0 و دبی شیرابه سایت تجزیه با   3/0 (حدود 70% کل دبی خروجی) بیشترین مقدار بوده است.میانگین غلظت COD در سالن دریافت زباله، خردکن ، پرس، سایت تجزیه و حوضچه تبخیری به ترتیب 39864، 104643، 29898، 119592 و 99660  میلی گرم در لیتر بوده است.بحث و نتیجه گیری: بیشترین دبی و آلودگی آلی شیرابه از سایت تجزیه و کمترین آن از بخش خرد کن تولید می شود. بیشترین تولید غلظت فلزات سنگین در این بخش است که به دلیل ورود فلزات به شیرابه طی عملیات خرد کردن می باشد. تفکیک از مبدا و بازیافت زباله مهمترین راه حل کاهش تولید شیرابه و آلودگی آن می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرایند کمپوستینگ، روش ویندرو، شیرابه پسماند

عنوان انگلیسی Survey on Quantity and Quality of leachate from different steps of municipal Solid Waste Composting in Windrow method
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the main problems in composting in Iran is a production of leachate in high volume. The main aim of this study was to evaluate the quality and quantity of municipal solid waste composting leachate from different stages of Isfahan composting plant. Methods: This descriptive study was performed to determine the chemical quality of leachate samples from different stages of the composting process, in the 4 season and was done monthly as grab sampling. Leachate flow measurements were carried out at the site. Chemical parameters including pH, COD, TSS, EC, ammonia, phosphorus and heavy metals (Cd, Zn, Pb, and Cr) from 4 ports (Receiving hall, Shredding, Press and fermentation site) was analyzed. Findings: The composting plant average flow was 0.4L/s that the maximum and the minimum flow were measured 1.2 and 0.2 L/s respectively. Effluent flow of receiving hall, Shredding, Press and fermentation site was measured 0.04, 0.08, 0.08 and 0.3 L/s respectively. The average COD concentration of leachate from receiving hall, Shredding, Press and fermentation site was 39864, 104643, 29898, 119592 and 99660 mg/l respectively. Conclusion: The maximum flow and organic pollution load of leachate originates from fermentation site. The minimum of mentioned parameters and the maximum of heavy metals were measured in the Shredding part. Source separation and waste recycling is the most important way to reduce the production of leachate.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله composting process, windrow method, leachate

نویسندگان مقاله حسن هاشمي |
دانشجوي PhD مهندسي بهداشت محيط، کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدمهدي امين |
مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اصغر ابراهيمي |
گروه مهندسي بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

بيژن بينا |
مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1473
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات