تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۲۶-۱۴۱

عنوان فارسی بررسی کیفی وجود پنج آنتی بیوتیک در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری واقع در منطقه مرکزی ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف این مطالعه بررسی وجود پنج آنتی بیوتیک متداول انسانی و حیوانی شامل آمپی سیلین، اکسی تتراسیکلین، انروفلوکساسین، تایلوزن و سیپروفلوکساین بر اساس تکنولوژی استخراج فاز جامد-کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی دوگانه (SPE-LC-MS/MS) در یک تصفیه خانه فاضلاب در بخش مرکزی ایران بود. روش ها: در بهمن و اسفند ماه سال 1390، به روش نمونه برداری های گرب و غیرفعال، 4 نمونه از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر برداشت شدند. نمونه های مذکور با استفاده از روش استخراج فاز جامد (SPE) آماده شدند و مواد استخراج شده توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع اسپکترومری جرمی با یونیزاسیون الکترواسپری در مُد مثبت آنالیز شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که انروفلوکساسین، اکسی تتراسیکلین و تایلوزین در هیچ یک از نمونه ها یافت نشدند. با این حال، آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین در هر دو نمونه های گرب و غیرفعال برداشت شده از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و پساب خروجی از تصفیه خانه شناسایی گردیدند. نتیجه گیری: بدلیل برخی محدودیت های فنی و اقتصادی و فقدان داده های بازیابی[1] و اثر ماتریکس[2] معتبر، حضور آنتی بیوتیک های مورد بررسی بصورت کیفی گزارش گردید. نتایج نشان داد که نمونه برداری غیرفعال نتایج مشابهی با روش نمونه برداری گرب در شناسایی آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب دارد. حضور آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین در فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر ممکن است منجر به ظهور بالقوه باکتری های مقاوم شود که می بایست در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد. [1] Recovery [2] Matrix Effect
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A qualitative survey of five antibiotics in influent and effluent of a wastewater treatment plant in central plateau of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: This study aimed to survey a total five common human and veterinary antibiotics, including ampicillin, oxytetracycline, enrofloxacin, tylosin, and ciprofloxacin based on SPE-LC-MS-MS technology in a wastewater treatment plant at central plateau of Iran. Also two sampling techniques, passive and grab samplings were compared in the detection of selected antibiotics. Methods: In February to April 2012, grab and passive samples were taken from the influent and effluent of a wastewater treatment plant. The samples were prepared using solid-phase extraction (SPE) and the extracts were analyzed through liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) with electrospray ionization in positive ionization mode. Findings: The results showed that enrofloxacin, oxytetracycline, and tylosin were not detected in none of the samples. However, ampicillin and ciprofloxacin were detected in the grab and passive samples taken from the influent and treated effluent of the plant. Conclusion: Because lack of recovery and matrix effect data, and some technical and economical limitations, the presence of the antibiotics was reported qualitatively. The results imply that passive and grab sampling techniques have similar efficiency in the detection of antibiotics in influent and effluent of the wastewater treatment plant. The presence of ampicillin and ciprofloxacin in raw municipal wastewater entered to the plant and treated effluent may lead to potential emergence of resistant bacteria that should be considered in future studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن حيدري |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

بيژن بينا |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

افشين ابراهيمي |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم کاظمي پور |
گروه شيمي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان، کرمان، ايران

مهدي انصاري |
مرکز تحقيقات فارماسيوتيکس، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران

محمدمهدي امين |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1233
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات