تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۰۶-۱۱۳

عنوان فارسی حمایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن‌ در مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مهاجران خارجی بخشی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهند. در میان جمعیت مهاجر خارجی در ایران سهم مهاجران و اتباع کشور افغانستان بسیار قابل توجه است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی سلامت جسمانی و روانی این افراد، حمایت اجتماعی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مهاجرین افغان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1391 و بر روی 400 نفر از مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفت. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های جمعیت شناختی و حمایت اجتماعی وکس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با انجام آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی، کروسکال والیس و من ویتنی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت. سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است (05/0P<). یافته‌ها: نمونه‌های مطالعه شامل 231 نفر مرد (7/57%) و 169 نفر زن (3/42%) بودند. میانگین کلی سن مهاجران 54/8±01/26، میانگین سنی در مردان 54/7±58/24 و در زنان 42/9±96/27 می‌باشد. میانگین نمره حمایت اجتماعی در زنان بالاتر از مردان بود. حمایت اجتماعی با جنسیت(001/0P=)، تحصیلات (00/0P=)، شغل (001/0 P=)، رضایت از وضعیت اقتصادی(00/0P=)، داشتن بیماری مزمن (00/0P=) و وضعیت اقامت(041/0P=) از لحاظ آماری رابطه معنی‌دار نشان داده شد. اما بین حمایت اجتماعی و محل تولد رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد (093/0P=). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، عوامل فردی و محیطی مختلفی می‌توانند در حمایت اجتماعی مهاجرین تأثیرگذار باشند؛ همچنین وضعیت حمایت اجتماعی در مهاجران افغان متوسط می‌باشد؛ لذا نیاز به تأمین حمایت اطلاعاتی، عاطفی و ابزاری برای بالا بردن وضعیت حمایت اجتماعی در آن‌ها محسوس می‌باشد. واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی- مهاجران افغان- ساوجبلاغ
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Social support and its effective factors in the Afghan immigrants in Savojbolagh County in 2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: Foreign immigrants form the part of the population of each country. Among the foreign immigrant population in Iran, The share of immigrants and nationals from Afghanistan is very noticeable. One of the factors that affect this people's physical and mental health is social support. This study aimed to investigate the status of social support and its effective factors on afghan immigrants were performed.  Methods: This cross-sectional study of 400 cases of Afghan immigrants was carried out in Savojbolagh County in 1391. For collecting the survey data, the Questionnaires of demographic and Vaux's social support have been used. Data were analyzed with descriptive statistics and correlation, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests, by SPSS18 software. Findings: The study cases were 231 men (57.7%) and 169 women (42.3%). Total average age of immigrants is 54.8 ±01.26, the average age for men is 54.7 ± 58.24 and for women is 42.9 ± 96.27. The average score of Social support was higher in women than men. Between social support and gender, education, job satisfaction, economic status, chronic disease, and residence status, a statistically significant relationship was found (P< 0.05). However, the statistically significant relationship between social support and place of birth was not observed (P>0.05).  Conclusion: According to the findings of this study, different individual and environmental factors can be effective in the social support of migrants. Also social support status of Afghan immigrants is moderate, so the need to provide informational, emotional, and instrumental support for enhancing the social support status in them is tangible.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرامرز شااحمدي |
کارشناس ارشد آموزش و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

داوود شجاعي زاده |
استاد گروه آموزش و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

رويا صادقي |
دانشگاه علوم پزشکي تهران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1061
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات