تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۹۸-۱۰۵

عنوان فارسی بررسی موانع ا نجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دانشگاه‌ها مهم‌ترین محل تولید علم محسوب شده و سامان‌دهی به تحقیقات دانشگاهی از مهم‌ترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است پژوهش حاضر به منظور تعیین موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور تعیین موانع پژوهش از دیدگاه اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل تمامی اعضا هیأت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت جمع‌آوری شد. پرسشنامه‌ها از طریق پست به تمام اعضای هیات علمی ارسال گردید و در نهایت تعداد121 پرسشنامه توسط اعضای هیأت علمی تکمیل گردید. پس از وارد کردن اطلاعات در نرم‌افزار آماری  SPSSنسخه 16 با آزمون‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع 121 پرسنامه عودت داده شد. از مجموعه افراد شرکت‌کننده در پژوهش 4/26٪ زن (32نفر) و 6/73٪ (89 نفر) مرد و مدرک تحصیلی  6/30٪ دکترای تخصصی(PhD)  بود. مهمترین موانع پژوهش کمبود وقت و مشغله کاری زیاد، مقررات دست و پا گیر اداری، عدم استفاده بهینه از نتایج پژوهش و روند طولانی تصویب طرح‌های تحقیقاتی به دست آمد. نتیجه‌گیری: از دیدگاه اعضای هیأت علمی موانع متعددی فعالیت‌های تحقیقاتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازنگری در فرایند تصویب طرح‌های پژوهشی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه به کاربست نتایج، طراحی سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز می‌تواند در رفع مشکلات و موانع پژوهش مؤثر باشد. واژه‌های کلیدی: هیات علمی، موانع پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دیدگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Universities are the most important setting for science production and organizing academic research is one of the most effective strategies in society development. This research was performed to determine the research barriers from the viewpoint of Isfahan University of Medical Sciences faculty members. Methods: This descriptive study was conducted in 2008.faculty members on Isfahan University of Medical Sciences were selected by census sampling methods. The instrument for data collection was a  validate & reliable questionnaire. The data were analyzed by SPSS (16) software. Findings: 121 questionnaires were returned. The most important barriers of research were inadequate incentives in researchers, inadequate time and lots of work, not using the research results. Conclusion: Different barriers affect research activities based on faculties' point of view. Reviewing the approval process for research projects, empowerment of human resources, attention to research utility, designing of communication and information sys Conclusion: Removing these barriers by the research officials & hospital managers is necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهام حاجي صلاحي |


راحله سلطاني |


غلامرضا شريفي راد |نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1176
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469490.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات