تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۷۷-۸۴

عنوان فارسی بررسی اپیدمیولوژیک کلستاز نوزادی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: یک مطالعه گذشته نگر شش ساله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کلستاز نوزادی از بیماری‌های مهم کبدی و مجاری صفراوی نوزادن است و گستره وﺳﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖﻫﺎیﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ هپاتیت ایدیوپاتیک نوزاد، آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی،کیست کلدوک و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ را شامل می‌شود.عدم تشخیص به موقع این بیماری می‌تواند عوارض غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪحاضر با ﻫﺪف تعیین علل کلستاز نوزادی به روش ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سال‌های 1385 تا 1390 انجام گرفت. روش‌ها:این پژوهش یک مطالعه گذشته‌نگر بود و به صورت سرشماری در میان 52 پرونده بایگانی موجود در بخش پاتولوژی مربوط به نوزادان مبتلا به کلستاز نوزادی بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد در طی سال‌های 1385 تا 1390 انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها جمعیت‌شناختی، بالینی و آسیب شناختی از چک لیست استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 با بهره‌گیری از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی کای دو در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها:4/40٪ دختر و 6/59 ٪ پسر بودند. به ترتیب فراوانی هپاتیت نوزادی و آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی (4/90٪) بیش از سایر علل بود. مبتلایان به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی سن بیشتری داشتند. پسرها بیش از دختران به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی مبتلا بودند. هپاتومگالی در آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی بیشتر از هپاتیت نوزادی بود. نوزادان مبتلا به هپاتیت نوزادی در مقایسه با نوزادان مبتلا به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی بیشتر دارای علامت مدفوع روشن بودند (017/0P=). نتیجه گیری: هپاتیت نوزادی و آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی مهم‌ترین علل کلستاز نوزادی بودند. نشانه‌های بالینی عوامل تشخیص افتراقی مناسب میان آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی و هپاتیت نوزادی نیستند. پیشنهاد می‌شود از تست بیوپسی کبد استفاده شود. واژه‌های کلیدی:کلستاز نوزادی، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی، هپاتیت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Causes of Neonatal Cholestasis in Shahid Sadoughi- Yazd Hospital: A SixYear Histopathologic Study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Neonatal Cholestasis is an important infant's diseases of liver and biliary, they are wide range of situation including; idiopathic neonatal hepatitis, extrahepatic biliary tract atresia, Choledochal cysts and infectious diseases. Lack of early diagnosis of the disease can be followed by irreparably complications. The aim of this study was determination the histopathological causes of neonatal Cholestasis in Shahid Sadoughi- Yazd hospital during 2006-2012. Methods: This study was a retrospective study; that performed in census method among 52 files have been archived in the pathology section Shahid Sadoughi- Yazd hospital regarding neonatal Cholestasis, during 2006-2012.For data collection includes; demographic, clinical and pathological was used a checklist. Data collected were analyzed by spss-18 with using descriptive statistics and chi-square test in a=0.05. Findings: 40.4% female and 59.6% percent were male. Respectively frequency of Idiopathic Neonatal Hepatitis (INH) and Extra Hepatic Biliary Atresia (EHBA) (90.4%) were more than other causes. EHBA Patients were older. Males more than females suffered of EHBA. Hepatomegaly in EHBA Patients was more than INH Patients. In Hneonatal more than neonatal EHBA had clear stool symptom (P=0.017). Conclusion: INH and EHBA were the main causes of neonatal Cholestasis. Clinical symptoms aren't proper differential diagnose regarding INH and EHBA. It is suggest to differential diagnose used of liver biopsy test.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Neonatal Cholestasis, Histopathology, Hepatitis

نویسندگان مقاله فريبا بينش |
متخصص آسيب شناسي باليني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. يزد. ايران.

مژگان پيري اردکاني |
دانشجوي دکتري عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. يزد. ايران. (نويسنده مسئول)

عزيزالله يوسفي |
فوق تخصص گوارش کودکان، ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. يزد. ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1374
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات