تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۳۹-۴۸

عنوان فارسی بررسی وضعیت افسردگی و اضطراب در بین مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی سرطان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات حاکی از شیوع قابل توجه و آمار بالای اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با سایر انواع سرطان‏هاست. با توجه به اینکه مولفه‌های اضطراب و افسردگی، دیگر شاخص‌ها و پارامترهای مهم همچون وضعیت روانشناختی بیمار، کیفیت زندگی بیماران، سیستم ایمنی بیمار و سیر بیماری، بازده درمان، مدت بستری و حتی طول عمر بیمار را تحت تاثیر قرار می‏دهد، لذا محققین بر آن شدند تا مطالعه‏ای را با هدف بررسی وضعیت اضطراب و افسردگی در این بیماران ، طراحی و اجرا نمایند. روش‏ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود. 297 نفر از مبتلایان به سرطان‌پستان مراجعه‌کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان در سال 1390 به روش نمونه‌گیری آسان وارد‌ مطالعه‌گردیدند. و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سنجش اضطراب و افسردگی DASS-42 بود. داده‏ها با روش‏های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ‌از SPSS نسخه 18و حدود اطمینان 95٪ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته‏ها: بر اساس یافته‏های پژوهش میزان شیوع افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان 5/34٪ و اضطراب 24٪ بود. اکثریت نمونه‏ها دارای افسردگی و اضطراب متوسـط به ترتیب با شیوع 6/33 و 9/66 ٪ بودند. نتایج حاکی از آن بود که بین سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، اشتغال، نوع درمان و مدت زمان سپری شده از تشخیص با اضطراب ارتباط آماری معنی‏داری وجود نداشت؛ همچنین  بین افسردگی نمونه‏های پژوهش با سن، جنس، وضعیت اشتغال، مدت زمان سپری شده از تشخیص و نوع درمان آنان ارتباط آماری معنی‏داری وجود نداشت (05/0P> )، لیکن بر اساس یافته‏های پژوهش بین تعداد فرزندان و اضطراب نمونه‏های پژوهش (001/0P<)؛ همچنین بین افسردگی مبتلایان به سرطان پستان با سطح تحصیلات (03/0=P )، وضعیت تأهل (05/0=P ) و تعداد فرزندان (02/0=P) ارتباط معنی‏دار آماری وجود داشت. نتیجه‏گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اضطراب و افسردگی از جمله اختلالات‏روانی شایع در مبتلایان به سرطان پستان در کشور است. با توجه با تأثیرات قابل ملاحظه اضطراب و افسردگی در زمینه‏های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، سلامت‏روانی و جسمانی، درمان و پیشرفت بیماری، پرداختن به مبحث افسردگی و اضطراب از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار است و لزوم توجه بیشتر مسؤولین بهداشتی – درمانی را به این مقوله طلب می‏کند. واژه‏های‏کلیدی: افسردگی، اضطراب، اطلاعات دموگرافیگ، اصفهان، سرطان پستان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey the anxiety and depression among breast cancer patients referred to the specialized Isfahan hospital of cancer, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Studies suggest a high prevalence of anxiety and depression in breast cancer patients compared with other types of cancer. Note that depression and anxiety influence other important parameters such as the patient's psychological status, quality of life, patients´ immune system, efficiency of treatment, duration of hospitalization and survival, the researchers design and implement study aimed at survey the anxiety and depression and its relationship with demographic factors of breast cancer referred to the specialized Isfahan hospital of cancer. Methods: This was a descriptive-analytic study. A total number of 297 hospitalized patients with breast cancer were enrolled in 2011 with simple sampling methodology.. The DASS-42 Inventory was applied to measure anxiety and depression. Data were analyzed using descriptive and statistical methods running SPSSV18 soft-ware with Confidence coefficient 95% Findings: Based on the findings the prevalence of depression and anxiety in patients with breast cancer was respectively 34.5% then 24%. The majority subjects' depression and anxiety prevalence were in the range of medium (respectively 38.6% for depression and 66.9% for anxiety). Results of this study showed that there was not a statistically significant relationship between anxiety with the level of education, marital status, occupation, type of treatment and time elapsed since diagnosis, also there was not a statistically significant relationships between depression with age, gender, employment status, type of treatment and time elapsed since diagnosis (P>0.05), but based on the findings there was a statistically significant relationship between anxiety with Number of Children (P< 0.001) as well as  between depression with the level of education (P=0.03), marital status (P=0.05) and Number of Children (P=0.02). Conclusion: The results showed that anxiety and depression are common mental disorders among breast cancer patients in the country. Given to the significant effects of anxiety and depression in the context of personal and social life, mental and physical health, dealing with depression and anxiety is an importance and necessity matter which more attention of health authorities must be paid to this issue.  Key Words: Depression, Anxiety, Demographic data, Isfahan, Breast Cancer
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امير موسي رضايي |
کارشناس ‌ارشد پرستاري، مرکز تحقيقات علوم رفتاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

طاهره مومني قلعه قاسمي |
كارشناس ارشد پرستاري، گروه سلامت بزرگسالان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مجتبي گرجي |
استاديار، گروه اطفال، متخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1401
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469486.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات