تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۳۰-۳۸

عنوان فارسی رابطه مؤلفه‌های تعهد سازمانی با عوامل مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رویکردی استراتژیک)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مفهوم تعهد سازمانی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، چراکه تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌ها محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه‌های تعهد سازمانی با عوامل منتخب مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است. روش‌ها: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در سال 1391انجام گرفته است. جامعه پژوهش کلیه پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد 1612 نفر بوده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته عوامل منتخب مدل پستل از نظر صاحبنظران منابع انسانی دانشگاه وپرسشنامه بومی شده تعهد سازمانی  Allenو Meyer (1997) جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، پراکندگی و تمایل مرکزی استفاده شد و از سوی دیگر جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی Pearson وتحلیل واریانس با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزارSPSS  استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی با عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی، ضریب همبستگی بین تعهد عقلایی با عامل قانونی و همچنین ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری با عوامل اقتصادی و اجتماعی در سطح 05/≥p معنی‌دار است. نتیجه‌گیری: تلاش در جهت ارتقای توانمندسازی کارکنان یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی ایشان است و لازم است که مدیران ارشد سازمانی با مهیا کردن شرایط مناسب در جهت ارتقای هر چه بیشتر تعهد سازمانی پرسنل خود گام بردارند. واژه‌های کلیدی: تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، مدل PESTEL
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effective factors on organizational commitment dimensions in the view of physicians and sub physicians, inductee to service law Based on PESTEL model(Strategic approach)
چکیده انگلیسی مقاله Background: The organizational commitment concept attracted many researchers' attention to this field; because staff commitment is a strong and effective power of success these organizations. The current study conducted with the aim of investigation the effective factors on organizational commitment dimensions in the view of physicians and sub- physicians' inductee to service law based on PESTEL model. Method: This study is a description of the correlation conducted in 2012. The study population consisted of 1612 staffs' inductee to physicians and sub- physician's service law in health care centers of Isfahan University of Medical Sciences. The data collected with the use of provide questionnaire of selective factors in PESTEL model in the view of the university human recourses authorities and native questionnaire of Allen & Meyer (1997) organizational commitment. To analyze these data, the descriptive, distributional and central tendency parameter as well as PEARSON correlation and variance analyze, on the other hand with 16 version SPSS software was used. Findings:The results of this study indicate that the coefficient of correlation between affective commitment and economic, social , legal factors and the coefficient of correlation between normative commitment and economic, social factors is significant in P≤ 0/5 level. Conclusion: The effort to improve staff's abilities is a valuable strategy to important organizational commitment among these people. It is necessary for top organization managers to provide – proper circumstance to improve organizational commitment among its staffs more.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سنجر سلاجقه |
استاديار، دانشکده مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان، کرمان، ايران

علي صفدريان |
دانشجوي دكتري مديريت دولتي (گرايش منابع انساني)، دانشگاه آزاد اسلامي كرمان،كرمان، ايران

بهناز خيري |
دانشجوي کارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1346
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469485.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات