تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۲۱-۲۹

عنوان فارسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابعادعدالت سازمانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه مسئله عدالت از جمله مهم ترین مفاهیمی است که بر بقا و ادامه حیات سازمان ها تاثیر گذار است؛ چراکه ادراک عدالت سازمان از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابعادعدالت سازمانی ایشان انجام گرفته است. روش‌ها: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و در سال 1391انجام گرفته است.جامعه پژوهش کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد872 نفر بوده است .داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های عدالت سازمانی C‌olquitt، پرسشنامه هوش هیجانی P‌etrides و Furnham جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، پراکندگی و تمایل مرکزی استفاده شد و از سوی دیگر جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی P‌earson، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نسخه 16 نرم افزار Amos  استفاده شد. یافته‌ها: از نظر جامعه آماری مورد پژوهش، رابطه بین هوش هیجانی و عدالت توزیعی، با292/0= r و رابطه بین عدالت رویه‌ای و هوش هیجانی، با 297/0= r و رابطه بین عدالت اطلاعاتی و هوش هیجانی، با616/0= r در سطح اطمینان95% معنی‌دار است. لیکن شواهد حاکی از آن است که رابطه بین هوش هیجانی و عدالت بین فردی با 095 /0= r معنی‌دار نمی‌باشد. نتیجه‌گیری: بین عدالت رویه‌ای، عدالت اطلاعاتی و عدالت توزیعی با مولفه‌های هوش هیجانی رابطه معنی‌دار وجود دارد و با عنایت به این نقاط مثبت موجود در بین کارکنان دانشگاه می‌توان شاخص‌های ارزشمند موجود در مولفه‌های هوش هیجانی را در بین ایشان نهادینه کرد . واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، هوش هیجانی، کارکنان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship among Emotional Intelligence in Isfahan University of Medical Science staffs with Organizational Justice
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today the justice is the most important concepts affects on organization survival, since understanding and recognizing of organizational justice is a necessity in social cooperation. The current study conducted with the aim of examining the association between emotional intelligence in Isfahan University of Medical Science Staffs with organizational justice Methods: This study is a description of correlation conducted in 1391. The study population consisted of 872 staffs in Isfahan University of Medical Sciences. The data collected with the use of organizational justice Colquitt questionnaire and emotional intelligence petrides & Furnhan questionnaire. To analyze the data, the descriptive, distributional and central  tendency parameter as well as PEARSON correlation and variance analyze and regression analyze, by using of 16 version Amos software was used. Findings: with regard to statistical population of this study, certain aspects of recognized organizational justice are in satisfactory level. The highest mean associated to intra- personal justice (18/7) and the lowest mean associated to procedural justice (11/37). The results indicate that there is a significant relationship between emotional intelligence and personality characteristics in Isfahan University of Medical Science staffs on perceived organizational justice Conclusions: with regard to these results, the association between emotional intelligence and personality characteristics with organizational justice is significant and there is the highest correlation between personality characteristics and Procedural justice and the lowest correlation between emotional intelligence and intra- personal justice.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مسعود پورکياني |
عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان، کرمان، ايران

علي صفدريان |
دانشجوي دكتري مديريت دولتي(گرايش منابع انساني)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان، مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

بهناز خيري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، روانشناسي صنعتي و سازماني،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1341
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469484.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات