تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی رابطۀ بین رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان بهداشتی درمانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس شغلی در روابط فردی با محیط صورت می‌گیرد که می‌توان سه عامل مهم آن را ویژگی‌های فردی شاغل، شرایط کار و برآیند آن دو دانست. استرس باعث به هم خوردن تعادل روانشناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد. پیامدهای استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی می‌گردد. این مطالعه به بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در مراکز بهداشتی درمانی پرداخته است. روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که کارکنان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر (مراکز، پایگاه‌ها، خانه‌ها و شبکه) در صورت داشتن حداقل 6 ماه سابقه کار، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سه قسمتی شامل الف) اطلاعات دموگرافیک، ب) پرسشنامه استرس شغلی دیویس وهمکاران (ضریب روایی 701/0 و ضریب پایایی 863/0) و ج) پرسشنامه استاندارد توصیف شغلی اسمیت((JDI  (روایی پرسشنامه نیز 93/0) با 6 حیطه بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS وارد کامپیوتر شده و با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، t مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و نتایج اعلام گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که میانگین نمره رضایت شغلی 1/13± 49/44 به دست آمد. بیشترین رضایت مربوط به حیطۀ همکاران و کمترین رضایت مربوط به حقوق و مزایا می‌باشد. میانگین و انحراف معیار نمره استرس 12/18± 21/29 می‌باشد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معنی‌دار معکوسی بین استرس شغلی و رضایت شغلی وجود دارد (001/0>P). در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین جنس و استرس شغلی به دست آمد، به طوری که زنان استرس شغلی بالاتری را تجربه کردند (001/0 =P ). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، با افزایش استرس شغلی رضایت شغلی کاهش می‌یابد. از آنجایی که مراکز بهداشتی درمانی، یک سازمان با مسؤولیت مهم در جهت ارتقا سلامت جامعه هستند، پیشنهاد می‌گردد برای کاهش استرس شغلی و افزایش رضایتمندی کارکنان تدابیری اندیشیده شود. واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان، شبکه بهداشتی، مراکز بهداشتی، پایگاه بهداشتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Job satisfaction and job stress among staff of health centers
چکیده انگلیسی مقاله Background: Occupational stress takes place in relationship between person and environment. It's created by three major factors including characteristics personal, working conditions, relationships between them. Stress is caused by psychological imbalances and has different outcomes on health. This study examined the relationship between job stress and job satisfaction in health care staff. Methods: This study was a cross-sectional descriptive analysis of the health care staff in khomeiniShahr Health Network (centers, building, and network home) if they had at least 6 months work experience. Data includes a three-part questionnaire with a standardized questionnaire. Data questionnaire consisted of three parts: a) demographic information, b) job stress questionnaire Davis et al (reliability 0.70 and validity 0.86) and c) job descriptions questionnaire Smith (JDI) with 6 domains (Validity0.93). Findings: The results show that the average job satisfaction score 43.49±13.1. Most satisfaction related to relationship with colleague and the least satisfaction was related to salary and benefits. The mean stress score was 29.21 ± 18.12. Pearson correlation test showed a significant negative correlation between job stress and job satisfaction (r = -0.50, p< 0.001). In this study, a significant relationship was found between sex and stress (p=0.01). Conclusion: The results of this study showed the increased stress caused reduced job satisfaction. Due to the importance of health care organizations with significant responsibility for preventive care, assessment and reduction of job stress in health care staff is essential for management systems to improve quality of health services.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيده شهربانو دانيالي |
دانشجوي دکترا.دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

مريم عميدي مظاهري |
استاديار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

فيروزه مصطفوي |
استاديار دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکي.اصفهان.ايران

الهه توسلي |
دانشجوي دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت.دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.تهران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1193
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469483.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات