تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۳۵۴-۳۶۱

عنوان فارسی بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عوارض مخرب نازایی علاوه بر روابط بین زوج‌ها بر سایر جنبه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد و عملکرد فردی، اجتماعی و حرفه‌ای آنها را مختل می‌کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان است.روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 384 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. برای سنجش اعتبار تحقیق از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اطلاعات حاصل با آزمون کای اسکور، اسپیرمن و پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بین طول مدت نازایی و سلامت روحی و روانی (05/0P< , 896/152=χ)، تعارضات زناشویی (05/0P< , 322/21 2=χ)، احتمال طلاق (05/0P< , 831/38 2=χ)، و کاهش روابط اجتماعی (05/0P< , 857/262=χ )، رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سلامت روحی و روانی زنان نابارور و تحصیلات (05/0P< , 151/0- r=) و دینداری (05/0P< , 345/18 2=χ) آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد. از سوی دیگر یافته‌های پژوهش نشان داد بین سلامت روحی و روانی زنان نابارور و سن (05/0P>. , 014/0 r=) ، اشتغال (05/0P> , 025/0r= ) و محل سکونت (05/0P> , 065/0r=) آنها رابطه معنی‌داری وجود ندارد.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور به میزان قابل توجهی از ناراحتی‌های روحی- روانی رنج می‌برند و این مسأله می‌تواند بر جنبه‌های دیگر زندگی آنها از جمله روابط اجتماعی و اختلافات خانوادگی آنها تاثیر منفی بگذارد.واژه‌های کلیدی: نازایی، سلامت روانی،روابط اجتماعی، تعارضات زناشویی، تحصیلات، دینداری، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Uses of heat wrap therapy for the relief of patients acute low back pain
چکیده انگلیسی مقاله Background: The negative side effects of infertility affect not only the relations between the couple but also other aspects of their lives and destroy their personal, social, and professional functions. This research aims to study the social consequences of infertility on families in the city of Isfahan. Sociological and psychological theories provide the theoretical framework of the study.Methods: The research method was survey and the data collection tool was questionnaire. The research was conducted on 384 infertile women chosen by simple random sampling from among those going to Isfahan fertility and infertility center. The research instrument had face validity and to test its validity, Cronbach Alpha coefficient was used. These data were analyzed by Chi Square, Spearman and Pearson correlation coefficient.Findings: Research results showed a statistically significant relationship between duration of infertility and mental disorders (χ 2 = 15.896 , p< 0.05) marital conflicts (χ 2 = 21.322 , p< 0.05) , divorce possibility (χ 2 = 38.831 , p< 0.05) and a decline in social relations (χ 2 = 26.857 , p< 0.05) . There also existed a significant relationship between mental disorders and the level of education (r=-0.151, p< 0.05) and religiousness (χ 2 =18.345 , p< 0.05) of these infertile women. Research findings, on the other hand, showed no significant relationship between infertile women’s mental disorders, age (r =0.014, p< 0.05), occupation (r =0.025, p< 0.05) and place of residence (r = 0.065, p< 0.05).Conclusion: The results showed that infertile women, as compared with fertile ones, have considerably more psychological problems and that this issue can negatively affect their marital life and social relations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منصوره حقيقتيان |
دانشيار، گروه جامعه شنا سي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران

فرشته حقيقت |
متخصص زنان و زايمان بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه علوم پژشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا رستمي |
دانش آموخته کارشنا سي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1741
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات