تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۳۳۵-۳۴۴

عنوان فارسی کاربرد الگوی تصورات و تمایلات در توصیف رفتار سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ریتالین از مشتقات گروه آمفتامین‌ها می‌باشد که امکان سوء مصرف آن به خصوص در بین دانشجویان وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش، نرم‌های انتزاعی، تصورات خطر، تمایلات و قصد رفتاری سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود و در میان 264 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بهار سال 1392 انجام شد. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شده و اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه، به صورت خودگزارش دهی جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 مورد توصیف قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سن دانشجویان 28/2±02/23 سال بود. 6/6 درصد از دانشجویان تجربه سوء مصرف ریتالین را گزارش کردند. شرکت‌کنندگان به ترتیب 7/47، 6/48، 48، 5/43 و 6/52 درصد حداکثر نمره قابل اکتساب برای حیطه‌های نگرش، نرم‌های انتزاعی، تصورات خطر، تمایلات رفتاری و قصد رفتاری مصرف ریتالین را دریافت کردند.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌دهنده قصد بیشتر مصرف ریتالین در ایام امتحانات بود، به نظر می رسد آموزش مهارت‌های مطالعه به دانشجویان در پیشگیری از سوء مصرف ریتالین نتایج سودمندی را به دنبال داشته باشد.واژه‌های کلیدی: ریتالین، سوء مصرف، دانشجو، الگوی تصورات و تمایلات
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of Prototype/Willingness Model in describe Ritalin abuse behavior among college students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Ritalin is an amphetamine that possible to abuse, especially among college students. This study performed with aim to determine the attitudes, subjective norms, prototype, willingness and behavioral intentions regarding Ritalin abuse among college students.Methods: This cross-sectional study was conducted among 264 college students of Isfahan University of Medical Sciences, during spring 2013. Participants selected in random sampling with probability proportional to size, and data were collected by using questionnaire in self-report. Data were described by using SPSS-21.Findings: Mean age of students was 23.02±2.28 years. 6.6 percent of students reported having experienced Ritalin abuse. Participants respectively received 47.7, 48.6, 48, 43.5 and 52.6 percent of the maximum score for the domains; attitudes, subjective norms, prototype, willingness and behavioral intention to use Ritalin.Conclusion: Our findings showed, more intention to Ritalin abuse during cores exam, it seem skills study education for student could be beneficial results to Ritalin abuse prevention.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ritalin, Abuse, College Student, Prototype/Willingness Model

نویسندگان مقاله ماري عطايي |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

سيد نصر الله حسيني |
معاونت آموزش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، تهران، ايران

تورج احمدي جويباري |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

فرزاد جليليان |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران

مهدي ميرزايي علويجه |
گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

احمدعلي اسلامي |
گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

عباس آقايي |
مركز تحقيقات پيشگيري سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1510
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات