تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۳۰۶-۳۱۴

عنوان فارسی بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس‌های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در ایران به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی منظم و در دسترس، بیشترین میزان مسافرت‌ها با استفاده از اتوبوس صورت می‌گیرد و اکثرا از آب اتوبوس‌ها جهت شرب مسافران استفاده می‌گردد که در صورت آلوده بودن خطر جدی جهت اشاعه بیماری‌های ناشی از آشامیدن آب آلوده محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی کیفیت میکروبی آب در اتوبوس‌های برون شهری ترمینال کاراندیش شیراز انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، 48 نمونه به روش سهمیه‌ای انتخاب شد و آلودگی میکروبی آب (کل کلیفرم و کلیفرم گوارشی) با استفاده از آزمایش MPN به روش تخمیر 9 لوله‌ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان کلر باقی مانده، کدورت،pH و دما سنجش شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 آنالیز گردید.یافته‌ها: نتایج نشان داد که در 75/18 درصد موارد کل کلیفرم و در 17/4 درصد موارد کلیفرم مدفوعی مثبت بود. میزان کدورت فقط در 3/8 درصد موارد در حد استاندارد کیفی آب آشامیدنی بود و5/62 درصد از مخازن آب اتوبوس‌ها فاقد کلر بودند.نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعات مشابه انجام شده نشان داد که آلودگی مدفوعی در آب آبخوری‌های اتوبوس‌های پایانه شهید کاراندیش شیراز ( 17/4%) نسبت به کرمانشاه، بندر عباس و کرمان کمتر بوده ولی این آلودگی در آب آبخوری‌های اتوبوس‌های شیراز نسبت به اصفهان بیشتر بوده است.واژه‌های کلیدی: کیفیت میکروبی، اتوبوس‌های مسافربری، آب شرب، شیراز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the lack of proper rail road and air transportation, most commutes in Iran are carried out by buses. In most cases, the water in the busses is used for passengers for drinking usage. Although this kind of water source has provided convince for the travelers, it could be a great risk in disease outbreak. The aim of this study is to determine the water quality in commuting buses of Shiraz Karandish terminal in winter 2011.Methods: The study is of descriptive-cross-sectional type. 48 samples were collected through quota sampling. In this study, water microbial contamination (total and fecal coliform bacteria) was studied by method using nine-tube fermentation (MPN). The residual chlorine amount, Turbidity, pH and temperature were measured. SPSS software version 11.5 was used for statistical analysis.Findings: Results suggested that 18.75percent of total coliform and 4.17 percent of fecal coliform were positive. The turbidity in 8.3 percent of the cases was at the standard level (0.1-1NTU).Conclusion: Comparing between the results of this research with other studies showed that fecal contamination in bus water fountain of Shiraz was less than fecal contamination in bus water fountain of Kermanshah, Bandar Abbas and Kerman but it was more than Isfahan.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منصوره دهقاني |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

حسن هاشمي |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مليحه حسين پور صلغي |
مربي گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد، شهرکرد، ايران

عباس خدابخشي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد، شهرکرد ، ايران

مرضيه کرمي |
كارشناس مهندسي بهداشت محيط، کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

نرگس شمس الديني |
كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، کميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1291
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات