تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۲۵۸-۲۶۷

عنوان فارسی سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله  چکیده مقدمه: سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و باعث پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد. به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی، این پژوهش سعی دارد میزان سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن را در دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی تهران مورد بررسی قرار دهد.روش‌ها: : این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آن شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان، متناسب با جمعیت دانشجویی هر دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، پرسش‌نامه 36 سؤالی Bullen بود که دارای هشت حیطه می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون‌های T-Testو ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم‌افزار SPSS.18انجام گرفت.یافته‌ها: میانگین سرمایه اجتماعی در این مطالعه، 12/44 می‌باشد. کم‌ترین میانگین، مربوط به حیطه مشارکت در اجتماعات محلی و بیشترین میانگین، مربوط به حیطه‌ی ارتباط با دوستان و خانواده می‌باشد. در این مطالعه سرمایه اجتماعی با متغیرهای محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد برخی حیطه‌های سرمایه اجتماعی با متغیرهایی مانند وضعیت اقتصادی، جنسیت، محل سکونت و رشته تحصیلی ارتباط دارد؛ مسؤولان می‌توانند با در نظرگرفتن این متغیرها و انجام مداخلات مناسب، میزان سرمایه اجتماعی را در دانشجویان، افزایش دهند.واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Social capital among Tehran University of Medical Sciences students in 2011
چکیده انگلیسی مقاله Background: Social capital involves a set of norms available in social systems which improves the interaction between people and reduces the costs of interactions and communications. Considering the importance of social capital, this research is aimed to study the social capital and factors affecting it among students of Tehran University of medical sciences.Methods: 400 Students were participated in a cross-sectional study. They were selected randomly commensurate with the student population of each faculty. 36-item Bullen’s questionnaire having 8 dimensions was used for data collection. Finally, for data analyzing were used with SPSS 18 and Independent T- Test, Pearson correlation and regression.Findings: The means of social capital was 44.12. Minimum and maximum mean was measured for “participation in local community” and “family and friends connections” elements, respectively. The study also showed a relationship between social capital with economic status and residencyConclusion: According to the results, there exists a relationship between some dimensions of social capital with economic status, sex, residency and field of study. Authorities could consider these variables and appropriate intervention to increase the social capital of students.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منور مراديان سرخكلايي |
كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

حسن افتخار اردبيلي |
عضو هيئت علمي گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

سحرناز نجات |
عضو هيئت علمي گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، مرکز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

نرگس ساعي پور |
دانشجوي دكتراي آمار زيستي، دانشكده بهداشت، دانشگاه كوئينزلند استراليا، كوئينزلند، استراليا


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/840
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات