تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۲۳۵-۲۴۴

عنوان فارسی بررسی میزان استفاده از مسواک و نخ دندان بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی توسط افراد مراجعه کننده به واحد درمانی دانشکده دنداتپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری‌های دهان و دندان به عنوان شایع‌ترین بیماری‌ها در دنیا، با رفتارهای فرد ارتباط تنگاتنک دارد. این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کنندگی سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی در رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان ودندان (مسواک زدن و استفاده از نخ دندان) در میانسالان صورت گرفت.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بود که روی 274 نفر از مراجعه‌کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به شکل نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. سطح معنی‌دار آزمون‌ها05/ 0در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 47/11±45/30 سال بود. ارتباط معنی‌داری بین مشخصات دموگرافیک به جز خود ارزیابی وضعیت درآمد با رفتارهای بهداشتی سلامت دهان و دندان وجود نداشت. از بین سازه‌های مدل موانع درک شده مسواک و نخ دندان با (001/0P< ، 53/0- R=) بیشترین عامل پیش‌بین در رفتار بهداشتی دهان و دندان بود که به همراه منافع درک شده نخ دندان و منافع درک شده مسواک زدن38% رفتار استفاده از نخ دندان و 33% رفتار مسواک زدن را پیش‌بینی می‌کرد.نتیجه‌گیری: با طراحی و اجرای مداخلات آموزشی متمرکز برکاهش موانع، می‌توان افراد را به انجام رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان تشویق نمود.واژه‌های کلیدی: بهداشت دهان و دندان، ،مسواک زدن، مدل اعتقاد بهداشتی، بزرگسالان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The benefits, barriers, self-efficacy and perceived severity of the brushing and flossing among patients admitted to medical units of School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, 2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: Oral and dental caries are the most prevalent diseases in the world. The aim of this study was to determine the predictors of oral health care in adults based on health belief model in Isfahan, Iran.Methods: In this cross-sectional (descriptive and analytical) study on 274 patients from the School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences were selected by a simple random sampling. Means of data collection was a questionnaire designed according to oral health beliefs model.The obtained data was analyzed by means of SPSS 20 . P< 0.05 was taken as the significant level.Findings: The mean age of subjects was 30.47 ± 11.47 years. Significant relationship between demographic characteristics, except income did not exist with oral health behavior (flossing and brushing). Perceived barriers were the Most construct of the HBM for predicting of flossing and brushing(r=-0.53,p< 0.001) .this construct plus to perceived benefits were the greatest predictor of oral health, As it anticipated 38 % of dental floss behavior and 33 % of brushing .Conclusion: Designing and implementing Educational interventions focused on reducing barriers and increasing benefits of oral health behaviors can encourage individuals to prevent dental disease.Key Words: Oral health, Tooth Brushing, Health Belief Model, Adult
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسين شهنازي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سيده شهربانو دانيالي |
دانشجوي دکتري تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

علي احمدپور |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سمانه سلطاني |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سيد محسن صادقي |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

شکوفه صداقت منش |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

گلشن فرزانه |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

نيلوفر فلاح چم آسماني |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مهدي کچويي |
دانشجوي دندانپزشکي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/593
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات