تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۲۲۶-۲۳۴

عنوان فارسی بررسی انواع درد کمر ولگن در بارداری و ریسک فاکتورهای موثر بر ایجاد درد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تقریبا 70 درصد زنان باردار به کمر دردهای دوران بارداری مبتلا می‌شوند. زنانی که پیش از بارداری نیز کمردرد داشته‌اند یا در بارداری قبلی کمردرد را تجربه کرده‌اند بیشتر در معرض ابتلا به کمردرد می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی انواع کمردرد در بارداری و ریسک فاکتورهای مؤثر بر آن می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی انواع دردکمر و لگن در 265 خانم باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1391 پرداخت. خانم‌های مبتلا به دردکمر و لگن پس از معاینه و تشخیص، بر اساس نوع درد به سه گروه درد در ناحیه ساکروایلیاک یا لگن (PGP یا pelvic girdle pain) ، درد در ناحیه تحتانی کمر (LBP یا low back pain) و درد در ناحیه فوقانی کمر (HBP یا high back pain) و بر اساس زمان شروع درد به چهار گروه 12-0 و 24-13 و 30-25 و 40-31 هفته طبقه‌بندی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود و روایی آن به‌صورت روایی محتوا بررسی و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 95 درصد تعیین گردید. پرسش‌نامه‌ها از طریق مصاحبه تکمیل گردیدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 15 و آزمون‌های آماری کای دو ، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و من ویتنی مورد تحلیل قرار گرفتند. در تمام آزمون‌ها سطح معنی‌داری05/0 PP ).نتیجه‌گیری: میزان شیوع درد کمر و لگن در زنان باردار ، بالا و بیشترین نوع درد نیز از نوع درد پایین کمر می‌باشد و بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که کمردرد در زنان باردار یک معضل بوده که برای رفع این مشکل باید چاره‌ای اندیشیده شود. جهت کاهش آن، تشخیص به موقع و صحیح نوع درد وسپس توصیه به انجام حرکات و تمرینات ورزشی مختص این دوران زیر نظر متخصص توان‌بخشی حایز اهمیت می‌باشد.واژه‌های کلیدی: درد کمر، درد لگن، بارداری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Low back pain and pelvic pain during pregnancy: prevalence and risk factors
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background: About 70% of all pregnant women suffer from pelvic girdle pain (PGP)and/or low and high back pain(LBP,HBP). The risk factors for developing pelvic girdle pain and back pain in general are history of previous low back pain or pelvic or pain in previous pregnancy. In order to study the relative frequency of different kinds of backache in pregnancy and possible risk factors for developing pelvic girdle pain and low or high back pain this study performed.Methods: In a cross-sectional study included 265 pregnant women that suffered from pelvic girdle pain (PGP) and / or low and high back pain (LBP, HBP). All pregnant women were underwent a thorough physical examination and then were allocated according to kind of pain into three classification groups: pelvic girdle pain (PGP), low LBP back pain(LBP) and high back pain (HBP) and according to outbreak of pain, into four classification groups: 0-12, 13-20 , 21-30 and 31-40 week. Data were collected by interviewed using a questionnaire and analyzed by Chi-square, ANOVA , kruskal-wallis and Mann-Whitney tests using SPSS software. In all tests the significance level was p< 0.05.Findings: A total of 265 pregnant women, majority of women (51.3%) had reported low back pain at the time of the examination. The prevalence of PGP was 27.5%, HBP was 6% and HBP and LBP together were 6.8% . In the 0-12 week most backache were in low back area (53.1%) , in the 13-24 week were in low back area(58.2%) ,in the 25-30 week were in pelvic area(47.7%) and in the 31-40 week were in pelvic area (42.2%). Most common area for diffuse in women with low back pain was legs and in women with pelvic pain was thigh.The risk factors for developing pelvic girdle pain and back pain in general are history of previous low back pain or pelvic or pain in previous pregnancy. No association was found between obstetric factors and pelvic girdle pain.Conclusion: PGP and LBP have high prevalence in pregnant women and majority of pregnant women report Low back pain (LBP). Therefore PGP and LBP is a major health problem that to solve this problem, an alternative should be considered. To reduce the pain accurate diagnosis and then recommend specific movements and exercises under the supervision of the rehabilitation is important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Back Pain , Pelvic Pain , Pregnancy

نویسندگان مقاله شادي گلي |
مربي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، نجف آباد، ايران

مرضيه شايان منش |
مربي،دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، نجف آباد، ايران

مهشيد معيني مهر |
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1063
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات