تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۶۱۸-۶۲۷

عنوان فارسی بررسی میزان دریافت روزانه مواد مغذی حاوی حاوی آنتی اکسیدان و ارتباط آن با وقوع پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران در سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: با توجه به اینکه پره اکلامپسی یک عارضه بالقوه خطرناک و کشنده در بارداری است این پژوهش با هدف تعیین میزان دریافت روزانه مواد مغذی آنتی‌اکسیدان و ارتباط آن با وقوع پره‌اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران در سال 1390 انجام شد.روش‌ها: این مطالعه طولی (آینده‌نگر) میان 1033 مادر باردار که برای مراقبت‌های قبل از بارداری به درمانگاه‌های سطح شهر تهران مراجعه می‌کردند انجام شد. در بدو ورود به مطالعه، برای تمام نمونه‌ها پرسش‌نامه بسامد خوراک و پرسش‌نامه دموگرافیک، یک بار قبل از هفته 20 از طریق مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. اطلاعات تغذیه‌ای به دست آمده از طریق پرسش‌نامه هر واحد مورد پژوهش، که در آن مواد غذایی مصرف شده توسط مادر در طی یک ماه گذشته ثبت شده بود توسط پژوهشگر به گرم تبدیل شد و اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه به نرم‌افزار N4 برای محاسبه مواد مغذی دریافتی مادر داده شد. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. در صورت وجود فشارخون ≥90/140 میلی‌متر جیوه و پروتئین‌اوری پس از هفته 20 بارداری تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می‌شد. سطح معنی‌داری آزمون‌های به کار رفته کمتر از 05/0 بود.یافته‌ها: از 1033 مادر باردار 20 نفر (9/1%) مبتلا به پره‌اکلامپسی شدند. نتیجه آزمون T مستقل نشان داد که اختلاف معنی‌داری در میانگین دریافت روزانه مواد مغذی آنتی‌اکسیدان (روی، ویتامین A،C، E) در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به پره‌اکلامپسی وجود دارد. به‌طوری که میانگین سطح دریافتی این مواد در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی به طور معنی‌داری کمتر بود.نتیجه‌گیری: میزان دریافت روزانه مواد مغذی آنتی‌اکسیدان در این مطالعه کمتر از میزان توصیه شده بود. هم‌چنین نتایج نشان داد کاهش دریافت روزانه مواد مغذی آنتی‌اکسیدان با وقوع پره‌اکلامپسی ارتباط دارد.واژه‌های کلیدی: پره‌اکلامپسی، بارداری، مواد مغذی آنتی‌اکسیدان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The survey of the daily intake rate of antioxidants' nutrients and their relation to Preeclampsia among Pregnant Women from Tehran in 2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: Since Preeclampsia is a potentially dangerous and fatal complication in pregnancy, this research is aimed to determine the daily intake rate of Antioxidants' nutrients and their relation to Preeclampsia among Tehrani pregnant women in 2012.Methods: This prospective study was conducted among 1033 pregnant women in prenatal clinics in Tehran. A general questionnaire and a food frequency questionnaire (FFQ) were completed for all participants by face to face interview before the 20th week of pregnancy. The nutritional information obtained through each researched unit, in which the consumed nutrients by mothers had been registered during the previous month, was changed to Gram by the researcher. This obtained information was measured by N4 software in order to calculate the received nutrient amounts by mothers. Pregnant women were looked after and followed up since they participated in the study until the delivery time. Preeclampsia was diagnosed in case there was a 140/90 mmHg hypertension and any proteinuria after the 20th week of pregnancy. Applied tests were meaningful less than 0.05.Findings: Women of 1033 (1.9%) turned out to suffer from Preeclampsia. Independent T test result demonstrated a significant difference in daily intake average of Antioxidants' nutrients (Zinc, vitamins A, C, E) between the affected group and the unaffected group, The mean intake level of these nutrients is lower in the women affected to preeclampsia.Conclusion: Results showed that diminishing daily intake of Antioxidants is associated with Preeclampsia occurrence.Key Words: Preeclampsia, Pregnancy, Antioxidants' Nutrients
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيده سميرا مخلصي |
دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، قم، ايران

ليدا مقدم بنائم |
گروه مامايي و بهداشت باروري، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1142
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات