تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۵۸۷-۵۹۸

عنوان فارسی بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در شاغلین یکی از صنایع دستی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: علی‌رغم وجود دانش گسترده برای ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و فاکتورهای مختلفی که باعث شدت این ناراحتی‌ها می‌گردند، در‌مورد تأثیر ورزش به‌ عنوان یک عامل پیش‌گیرنده اطلاعات کمی وجود دارد. صنایع‌دستی از مشاغل پر‌مخاطره از این نظر محسوب می‌گردد که وظایفی با ماهیت تکراری و پوسچرهای نامطلوب را به فرد تحمیل می‌کند. انجام مداخلات اصلاحی مثل فعالیت‌های ورزشی برای این افراد از ضروریات است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر‌روی این ناراحتی‌ها در بین شاغلین یکی از صنایع‌‌دستی انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی‌- تحلیلی، به‌صورت مقطعی (cross-sectional)، در 100 نفر از شاغلین یکی از صنایع‌دستی انجام گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت سرشماری و از کلیه کارگاه‌های منطقه انجام شد. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و فعالیت‌های بدنی افراد توسط فرم دموگرافیک و ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی شاغلین با‌ استفاده از پرسش‌نامه کرنل انجام گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون آماری Chi-square، Independent-t و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 ارزیابی گردید.یافته‌ها: بالاترین شکایات افراد، مربوط به ناحیه شانه راست (36%)، مچ دست راست (26%)، گردن (25%) و قسمت فوقانی بازوی راست (24%) بوده است. بین ناراحتی اسکلتی عضلانی ناحیه‌ی مچ دست چپ، قسمت تحتانی پشت، گردن و انجام فعالیت‌های ورزشی ارتباط معنی‌دار وجود دارد.نتیجه‌گیری: بر‌اساس نتایج به‌دست آمده، فعالیت‌های ورزشی منظم، اما نه خیلی سنگین می‌تواند تأثیر مثبت بر‌روی کاهش ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی بگذارد.واژه‌های کلیدی: صنایع‌دستی، فعالیت بدنی، ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی، پرسش‌نامه کرنل
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The evaluation of the effect of physical activity on musculoskeletal discomforts among one of the handicraft industries
چکیده انگلیسی مقاله Background: Despite the plenty of information about work-related musculoskeletal discomforts and different risk factors leading to the presence of these symptoms, the effect of physical activity as a preventative factor in this field seems unclear. Handicraft industries in Esfahan impose repetitive motions and awkward postures to the individuals and are considered as high risk jobs regarding the musculoskeletal discomforts .Therefore, some interventions including doing regular physical activities are essential for the occupants. This study was done to evaluate the effect of physical activity on musculoskeletal discomforts among the occupants of one of the handicraft industries in Esfahan.Methods: This cross-sectional study was an analytical descriptive work performed on 100 occupants in one of the handicraft industries in Esfahan .The census sampling was done in all workshops. The information of individual characteristics including physical activity was collected through a demographic form. The musculoskeletal discomforts data was gathered through Cornell questionnaire. The data was analyzed using Chi-square, Independent-t and one way variance analysis tests and then evaluated by SPSS18.Findings: The highest individual complaint of reporting sever musculoskeletal discomforts was related to the musculoskeletal discomforts in right shoulder (36%), right wrist (26%) neck, (25%) and upper right arm (24%).Some significant relationship was found between left wrist(P =0.01), lower back(P =0.01), neck (P =0.006) and physical activities.Conclusion: Based on the study results, it can be concluded that regular physical activity, but not too heavy, can have a positive impact on reducing musculoskeletal discomforts.Key Words: Handicraft industry, Physical activity, Musculoskeletal Disorders, Cornell Questionnaire
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهناز شاکريان |
دانشجو ، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

مسعود ريسمانچيان |
استاديار، عضو هيات علمي گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکرم ترکي |
دانشجوي کارشناسي ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اصفهان، ايران

پگاه فدايي |
دانشجوي کارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

منصوره عليان |
دانشجوي کارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مسعود سعيدي |
دانشجوي کارشناسي ارشد محيط زيست دانشگاه پيام نور تهران، واحد شهر ري، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1630
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات