تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۵۴۸-۵۵۷

عنوان فارسی رابطه شاخص‌های سلامت سازمانی و اثربخشی سازمان در نظام سلامت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سلامت سازمان باعث اعتماد بیشتر کارکنان به سازمان و افزایش انگیزش و علاقه‌مندی به کار و بالطبع باعث افزایش کارایی آنان می شود و لذا هدف اصلی تمام سازمان‌ها ارتقا اثربخشی و کارایی می‌باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شاخص‌های سلامت سازمانی و اثربخشی سازمان در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت.روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش، متشکل از کارکنان شاغل در هفت معاونت ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تعداد 672 نفر بوده که به عنوان حجم نمونه به روش طبقه‌ای- تصادفی و برابر 185 نفر انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسش‌نامه اثربخشی سازمان پارسونز سنجیده و جمع‌آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS-18 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین سلامت سازمانی به طور کلی از دیدگاه کارکنان 86/11 ± 66/164 و میانگین میزان اثربخشی سازمان به طور کلی از دیدگاه کارکنان 22/8 ± 66/98 بوده هم‌چنین در سطح نهادی مؤلفه‌ی یگانگی نهادی، در سطح فنی مؤلفه‌ی روحیه و در سطح اداری مؤلفه‌های نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری رابطه قوی، مستقیم و معنی‌داری با اثربخشی سازمان داشته‌اند (05/0P-Value<).نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سلامت سازمانی و ابعاد آن تا حد زیادی اثربخشی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند.واژه‌های کلیدی: سلامت سازمانی، اثربخشی سازمانی، کارکنان 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relation of Organizational Health Indicators and organizational
چکیده انگلیسی مقاله Background: A healthy organization is a place that people like to work and they are proud of being a part of it. This study aimed to evaluate the relation between organizational health indicators and organizational effectiveness among employees of Isfahan University of medical sciences.Methods: This cross – sectional study was done on 672 employees in seven staffs of IUMS. Samples were selected as 185 people calculating by stratified random method. Data were gathered by Hoy and Feldman organizational Health and parsons' effectiveness questionnaire and were analyzed using t-independent test, ANOVA and Pearson's correlation coefficient by SPSS software.Findings: Organizational Health mean was generally 164.66 ± 11.86 towards employees' attitude and it was 98.66 ± 8.22 for organizational effectiveness. Also in structural level the index of uniqueness, in the technical level the index of mood and in the official level the indices of chairperson Influence and cautiousness had a strong, direct and significant relation with organizational effectiveness (P-Value< 0.05).Conclusion: Organizational health and its indices were higher than average and in a favorite level In IUMS and its indices had a positive, direct and significant correlation with organizational effectiveness.Key Words: Organizational Health, Organizational Effectiveness, Employees
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ناهيد صادقي |
کارشناس مديريت دولتي، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

آزاده علوي |
مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران نويسنده مسؤل


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1781
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات